Informace podle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

Správcem je: Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 71175938 (dále jen „KJMK“) 

Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti je KJMK přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne pro KJMK ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z těchto důvodů jsou předávány příslušným úřadům, orgánům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon. Při zpracování osobních údajů u KJMK nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou u KJMK zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou příslušnými právními normami.                                                  

V případě, že jsou u KJMK zpracovávány osobní údaje, má dotčená osoba právo:

- požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů
- požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívá, že osobní údaje zpracovávané ze strany KJMK jsou nepřesné)

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
- požadovat přenositelnost osobních údajů, které KJMK poskytl/a
- podat stížnost u dozorového orgánu

Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud je zpracování osobních údajů podmíněno předchozím souhlasem konkrétní osoby, má tato právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pro uplatněné výše uvedených práv kontaktujte referenta pro ochranu osobních údajů: Pavla Filipová, Cejl 494/25, 602 00 Brno, telefon: 702 182 743, e-mail: info@kjmk.eu.