< Zpět

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: ÚNOR 2024

3. 3. 2024

VYBR Z MONITORINGU eu 37

Zastoupení během ledna 2024 navštívilo a reportovalo celkem 13 tematických konferencí/akcí v Bruselu i v Brně. Do 4 z nich se zapojilo také organizačně:

 

 • 1. únor: Úvodní setkání klastru Kultura a kreativita sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN

Ve čtvrtek 1. února se konalo úvodní setkání klastru Kultura a kreativita sítě vědecko-výzkumných regionů ERRIN. Do klastru spadají pracovní skupiny: Kulturní dědictví a cestovní ruch, Design a kreativita a pracovní skupina Nový evropský Bauhaus (NEB). V úvodu setkání byl představen plán na rok 2024, dále byly prezentovány pokračující projekty a nové příležitosti pro jednotlivé pracovní skupiny. Na závěr proběhla networkingová aktivita, kdy mohli účastníci prodiskutovat své nápady k projektovým příležitostem nebo poskytnout zpětnou vazbu týkající se činnosti za uplynulý rok. Na konci schůze poskytly pořadatelky informaci, že pracovní skupina Kultura a turismus hledá nového člena týmu na pozici spolu-vedoucího.

 

 • 2. únor: Návštěva eurokomisařky Věry Jourové v Brně

V pátek 2. února navštívila Brno česká eurokomisařka Věra Jourová. Hlavním tématem návštěvy byly polovodiče - právě v oblasti polovodičového průmyslu v Evropě se totiž řadí Česká republika do TOP 5. Během své návštěvy se paní eurokomisařka setkala a diskutovala s klíčovými regionálními politiky v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem, a dále s osobnostmi ze světa polovodičového průmyslu, konkrétně se zástupci Jihomoravského inovačního centra, kteří představili vizi Národního kompetenčního centra polovodičů, Magistrátu města Brna, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, CEITEC VUT v Brně či přímo s firmami, které mají k tomuto odvětví rozhodně co říci. Gigant Onsemi má vedle výroby v Rožnově i Návrhové středisko integrovaných obvodů v #brnoregion. Vysoké učení technické v Brně patří vedle ČVUT v Praze k našim hlavním výzkumným a vzdělávacím pilířům v oboru. Sídlo má v Brně i Czech National Semiconductor Cluster. Ve výrobním procesu hrají klíčovou roli mikroskopy - a v tom je Brno v čele s Thermo Fisher Scientific nebo TESCAN celosvětovým centrem. Naše Zastoupení zajistilo program a po celou dobu návštěvy paní eurokomisařky jí bylo k dispozici. Na fotografie z návštěvy se můžete kouknout ZDE.

 

 • 7. únor: Jak urychlit přechod ke klimatické neutralitě: navrhování inkluzivních řešení pro regiony

Ve středu 7. února proběhla dopolední konference na Zastoupení Severního Porýní-Vestfálska při EU zabývající se otázkou efektivního přechodu ke klimatické neutralitě s důrazem na navrhování inkluzivních řešení pro regiony. Tato konference představila projekt TRANSFORMER, který je součástí programu Horizont Evropa a který se zaměřuje na přechod od lokálních ekonomik založených na fosilních palivech k bezuhlíkovým místním ekonomikám ve čtyřech regionech. Projekt TRANSFORMER vytváří cestovní mapy pro region, které zahrnují milníky pro implementaci, financování a možnosti financování pro další superlaboratoře (tzv. Transition Super Labs) sloužící jako jádro regionálního konceptu klimatické neutrality

 

 • 7. únor: Zkoumání synergií mezi misemu EU a evropskými partnerstvími

Ve středu 7. února byla ve spolupráci sítě vědecko-výzkumných regionů sítě ERRIN a projektu TRAMI2 uspořádaná akce, jejímž cílem bylo prozkoumat synergie mezi dvěma iniciativami programu Horizont Evropa – evropskými partnerstvími a misemi EU. Jejich sladění a koordinace mohou přispět k efektivnějšímu řešení problémů EU a zároveň i k dosažení cílů misí. V úvodu byly představeny rozdíly mezi misemi EU a partnerstvími, jejich typy a byl představen teoretický rámec pro hledání synergií mezi nimi, stejně jako byly představeny příležitosti, které kombinace misí a partnerství nabízí. Následně byly odborníky z evropských regionů prezentovány příklady dobré praxe, kdy došlo ke strategickému propojení těchto dvou iniciativ. Důraz byl kladen také na důležitost strategického plánování, zapojení zúčastněných stran a vzájemnou spolupráci mezi nimi na regionální i národní úrovni.

 

 • 13. únor: Setkání zástupců projektu CENAGRIVET se zástupci institucí EU v Bruselu

V úterý 13. února proběhlo v kanceláři Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu setkání brněnské delegace se stakeholdery z řad českých i evropských institucí. Zástupci z Mendelovy univerzity v Brně, konkrétně paní Monika Dolejská a pánové Jan Mareš, Vojtěch Adam a Ondřej Mocek, společně s panem Martinem Faldynou z  Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL,) představili projekt CENAGRIVET. Cílem tohoto projektu je vybudovat dlouhodobě udržitelnou vědeckou infrastrukturu pro precizní chovatelskou praxi a veterinární medicínu. Bude se také zabývat tématy jako jsou snižování spotřeby antibiotik, zdravá zvířata, snižování emisí, mikrobiom, biotechnologie a spousta dalších. Snahou projektu je mimo jiné adresovat současné globální výzvy, včetně antibiotické rezistence a udržitelné produkce potravin nebo snížení dopadů živočišné produkce. Projekt CENAGRIVET se uchází o grant v rámci rámcového programu Horizont Evropa s názvem Teaming of Excellence. V případě úspěchu by se jednalo o teprve druhý projekt v ČR v této oblasti. Další informace najdete v našem článku ZDE.

 

 • 14. únor: Odolnost v akci: směrem ke koordinovanému úsilí o udržitelné řízení vodních zdrojů

Ve středu 14. února se na půdě Evropského parlamentu uskutečnil veřejný seminář pořádaný Evropskou asociací provozovatelů veřejných vod Aqua Publica Europea, který se zaměřil na odolnost vůči výzvám spojeným s vodou a hledáním cest ke koordinovanému a udržitelnému řízení vodních zdrojů. V prvním panelu hosté probrali nutné ‚ingredience odolnosti‘ od prevence povodní až po boj proti suchu. Druhý panel se poté pokusil nastínit modely financování těchto opatření. Mezi diskutujícími panovala shoda, že je zapotřebí systematických a komplexních řešení spočívajících v rozvíjení stávajících nástrojů, nikoli vymýšlení nových.

 

 • 15. - 18. únor: Bright Festival 2024

V rámci kulturního programu belgického předsednictví Radě EU se od 15. do 18. února v Bruselu uskutečnil Bright Festival 2024. Různé části města rozzářilo přibližně 30 světelných instalací od umělců z celého světa. Českou republiku zde reprezentovala dvojice unikátních světelných objektů, Temnalóna a Terralóna, jež ozdobily park Square de Meeûs ve čtvrti Ixelles, a to díky podpoře Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Českého centra Brusel a Hvězdárny a planetária Brno. Českou účast zaštítilo Stálé zastoupení ČR při EU a Velvyslanectví ČR v Belgii. Instalace je dílem multimediálních architektů Jana Macháta a Michala Oklešťka, tvůrců vizuálního umění pod značkou VISUALOVE. Temnalóna vychází z pozorování satelitu Suomi NPP a návštěvníkům festivalu poskytla dechberoucí pohled na noční světla naší planety. Terralóna pak zájemcům zprostředkovala pohled na Zemi očima astronautů. Tyto majestátní světelné objekty jsou nejen fascinujícím uměním, ale i příspěvkem k propagaci vědeckého výzkumu a kosmického průmyslu v Jihomoravském kraji za účelem posílení jeho postavení v Evropě. Oficiální zahájení celého festivalu se konalo 15. února v 18:00 na úpatí Cinquantenaire Arcades. Fotografie z akce najdete ZDE.

 

 • 20. únor: Evropský inovační a technologický summit

V úterý 20. února se konal Evropský inovační a technologický summit (zkráceně EIT summit). EIT je největší evropská inovační síť již od roku 2008. Vytváří nová pracovní místa a zajišťuje udržitelný a inteligentní růst, navíc je součástí programu Horizont Evropa (rámcového programu EU pro výzkum a inovace). Jedná se o jedinečný orgán EU, jehož metoda pro podporu inovací zahrnuje spojení organizací napříč podniky, vzděláváním a výzkumem. Cílem těchto partnerství je nalézt a komercializovat řešení naléhavých globálních výzev. Summit byl zaměřen především na důležitost inovací a technologií v udržitelném rozvoji. Byly vedeny panelové diskuze, kterých se účastnili inspirativní řečníci z řad týmu EIT i z dalších evropských institucí. Důraz byl kladen také na důležitost inkluze a genderové vyváženosti ve výzkumu – byly proto představeny nominace pro ženy inovátorky v EU. Na závěr summitu proběhlo vyhlášení cen pro projekty v několika kategoriích.

 

 • 20. únor: Symposium "živých laboratoří" pro zdraví a duševní pohodu

V úterý 20. února proběhlo Symposium 'živých laboratoří' pro zdraví a duševní pohodu. Konsorciem VITALISE a Evropskou sítí živých laboratoří ENoLL pořádaná konference byla věnována zejména představení dosavadních úspěchů harmonizace služeb a procedur živých laboratoří, což je dlouhodobým cílem projektu VITALISE. Akce rovněž poskytla prostor pro kolektivní reflexi konceptu živých laboratoří jakožto výzkumných infrastruktur, zpětnou vazbu od zástupce Evropské komise a představení hned celé řady konkrétních realizovaných projektů.

 

 • 21. únor: Konzultace se zúčastněnými stranami: směrem k odolnému vodnímu hospodářství

Ve středu 21. února se konala konzultace zúčastněných stran k tématu udržitelného hospodaření s vodou s názvem "Směrem k odolnému vodnímu hospodářství v boji proti klimatické krizi v rámci Modré dohody EU". Konzultaci uspořádala komise Evropského výboru regionů pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE). Řečníci z řad různých nevládních organizací se se zástupcem Evropské komise shodli na potřebě komplexního a koordinovaného přístupu založeného na datech a plně využívajícího potenciálu, který dnešní technologie, včetně např. satelitů programu Copernicus, nabízejí.

 

 • 22. únor: Politika soudržnosti EU: dnes a zítra

Ve čtvrtek 22. února uspořádala Asociace regionálních studií pro politiku soudržnosti #CPnet společně se Zastoupením Velkopolského vojvodství v Bruselu akci zaměřenou na propagaci nedávno vydaného svazku nakladatelství Edward Elgar Publishing s názvem Politika soudržnosti EU: multidisciplinární přístup. Svazek pojednává o současném stavu politiky soudržnosti a její budoucnosti. Při této příležitosti proběhlo představení knihy s následnou diskuzí u kulatého stolu, která byla zaměřena na současné i budoucí výzvy pro kohezní politiku EU.

 

 • 22. únor: Úvodní setkání Evropského týdne regionů a měst 2024

Ve čtvrtek 22. února proběhlo úvodní organizační setkání k Evropskému týdnu regionů a měst 2024, jehož konání je naplánováno na 7.-10. října v Bruselu (doprovodné akce se ale budou moci pořádat kdekoli a i po tomto datu). Akce v Evropském výboru regionů se zúčastnili zejména zástupci místních a regionálních autorit z celé Evropy. Členové organizačního týmu představili motto letošního ročníku „Posilování komunit“ (Empowering communities) a konkrétní témata, na která se největší událost v oblasti regionální a kohezní politiky zaměří. Zájemci o prezentaci svého města či regionu v rámci oficiálního programu se dozvěděli všechny klíčové informace pro úspěšné podání přihlášek do 2. dubna.

 

 • 29. únor: Science café: Pozorování Země: možnosti a výzvy

Ve čtvrtek 29. února se uskutečnilo první letošní Science Café. Tématem pro poslední únorový den bylo Pozorování Země: možnosti a výzvy. Do debaty se zapojila Lucie Kupková, vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Univerzitě Karlově a také Petr Boháček, spolumajitel a strategický manager brněnské společnosti TRL Space Systems. Debatou provedla Vera Pinto Gomes z Generálního ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise. Večer doplnila nejen tradiční ochutnávka jihomoravských vín, ale také model noční planety Země, Temnalóna, od Hvězdárny a planetária v Brně, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout v zahradě Pražského domu v Bruselu. V rámci akce jsme tak prezentovali nejen vesmírný průmysl v Brně, ale také celý ekosystém #brnoregion, kde jsou zapojeny jak firmy, tak také univerzity a veřejný sektor. Akce se již tradičně uskutečnila ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu, CZELO a Pražským domem v Bruselu. Více o akci si můžete přečíst v našem článku ZDE.