< Zpět

Zprávy z činnosti Zastoupení JMK při EU: únor 2023

7. 3. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 27

Zastoupení během února 2023 navštívilo a reportovalo celkem 9 tematických konferencí:

 

  • 7. února: Města pro právní stát

V úterý 7. února proběhla konference s názvem Města pro právní stát, pořádaná Paktem svobodých měst. Událost se uskutečnila v Hôtel de Ville na Grand Plac a zúčastnili se jí mimo jiné primátor Budapeště Gergely Karácsony, primátor Prahy Zdeněk Hřib, primátor Varšavy Rafał Trzaskowski, starosta Bruselu Phillipe Close a Komisař EU pro Spravedlnost Didier Reynerds. Hosté debatovali o současné hrozbě úpadku demokracie a právního státu v Evropě, především pak v Maďarsku a Polsku. Představitelé hlavních měst sdíleli své zkušenosti v boji proti populismu a nedemokratickému jednání národních vlád, o dopadech úpadku právního státu na chod jednotlivých měst a ukazovali, jakou roli sehrávají města v úsilí o zachování evropských hodnot, jakými jsou demokracie, právo, tolerance a svoboda projevu.

 

  • 8. února: Snídaňové setkání bioekonomické pracovní skupiny ERRIN

Zastoupení se ve středu 8. února 2023 účastnilo setkání bioekonomické pracovní skupiny ERRIN, kde byly prezentovány cíle a plánované aktivity na rok 2023. Annika Eskusson a Lucie Blondel z generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise představily krátce iniciativu pro Cirkulární města a regiony a příležitost pro členy ERRIN, jak se do této iniciativy zapojit.

 

  • 8. února: Přehodnocení Evropy: Nový politický systém pro EU

Konference pořádaná 8. února 2023 v Evropském parlamentu politickou stranou Zelení/Evropská svobodná aliance pojednávala o víceúrovňové formě vládnutí v EU. Konference začala teoretickým zarámováním tohoto politického modelu, který nabídli profesorka z Cambridgské univerzity Catherine Bernard a profesor z Univerzity v Darmstadt Arthur Benz. Následoval projev Colina Scicluny, vedoucího kabinetu Místopředsedkyně Komise Dubravky Šuica a Alaina Lamassoure, bývalého Europoslance a francouzského ministra hospodářství a evropských záležistostí. Následovala diskuze představitelů evropských regionů, které usilují o větší autonomii v rámci svých států i v rámci Evropských institucí (Korsika, Irsko, Šlesvicko-Holštýnsko).

 

  • 13. února: Hybridní kick-off meeting 21. Evropského týdne regionů a měst

Zastoupení se v pondělí 13. února 2023 zúčastnilo zahajovacího setkání nadcházejícího 21. Evropského týdne regionů a měst. V rámci setkání bylo představeno oficiální datum akce, společně s pravidly, které musí jednotlivé regiony, či lokální partneři splnit, aby se mohli účastnit oficiálního programu. Úvod představil ředitel pro komunikaci Výboru regionů, Ian Barber, zatímco zbylé potřebné informace představila Silke Tönshoff a Karolína Kottová. Datum Evropského týdne regionů a měst nyní připadá na 9. – 12. října 2023.

 

  • 15. února: Pracovní skupina ERRIN pro kulturní dědictví a turismus: značení pro kulturní dědictví a turismus

Zastoupení se ve středu 15. února 2023 zúčastnilo pracovní skupiny ERRIN pro kulturní dědictví a turismus, jejíž priorita na agendě bylo označení památek kulturního dědictví. V rámci schůzky vystoupila Gabrielle Bernoville, asistentka pro politiku generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise. Představeno bylo Označení Evropského dědictví a akce, které jsou aktuální pro rok 2023.

 

  • 16. února: Evropský inovační ekosystém (EIE)

Zastoupení se dne 16. února zúčastnilo online informačního setkání o programu Evropských inovačních ekosystémů (EIE), které uspořádala Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a malé a střední podniky (EISMEA). Pracovní program EIE si klade za cíl vytvořit propojenější, inkluzivnější a účinnější inovační ekosystémy, které podporují rozšiřování společností a podněcují inovace k řešení důležitých výzev. Toto setkání se zaměřilo na čtyři výzvy v rámci CONNECT:

Na první dvě výzvy je možné podávat přihlášky do 23. března 2023, výběrové kolo na druhé dvě výzvy se spustí 8. června 2023 a skončí 21. září 2023.

 

  • 20. února: Decentralizovaná kooperace jako nástroj pro posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou v měnícím se kontextu

V pondělí 20. února se konala v prostorách Evropského výboru regionů konference s názvem "Decentralizovaná kooperace jako nástroj pro posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou v měnícím se kontextu". Pořádalo ji Zastoupení provincie Barcelona při EU (Diputació de Barcelona) a probíraná témata byla: nutnost decentralizace zahraniční spolupráce mezi regiony a městy; nedostatečná spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou; výzvy a příležitosti pro rozvoj bližších vztahů mezi dvěma makro regiony; EU-Latin America-Caribbean summit 2023.

 

  • 23. února: Zahájení evropského roku dovedností v síti ERRIN: stav Paktu pro dovednosti a jeho regionální rozměr

Zastoupení se ve čtvrtek 23. února zúčastnilo jednání pracovní skupiny ERRIN pro Vědu a vzdělávání ve společnosti. Cílem setkání bylo představení evropského roku dovedností v síti ERRIN, stav Paktu pro dovednosti a jeho regionální rozměr. Pakt pro dovednosti představil zástupce Evropské komise, pan Miguel Fernandez Diez z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Setkání pokračovalo dvěma příklady z praxe regionálního partnerství, kdy byly představeny zkušenosti Lombardie a Evropské sítě chemických regionů.

 

  • 27. února: Konzultace v Evropském výboru regionů k Aktu o interoperabilní Evropě

V prostorách Výboru regionů se 27. února uskutečnila konzultace zúčastněných stran v ohledu Aktu o interoperabilní Evropě navrženou Evropskou komisí. Vzhledem k úzkému zapojení byl input od regionálních a lokálních zúčastněných stran vyžadován. Z důvodu tematického založení byl zpravodajem Aktu o interoperabilní Evropě zvolen pan Michele País, předseda a člen regionální rady Sardinie.

V návaznosti na regionální důležitost, bylo Zastoupení požádáno panem Jiřím Markem za Otevřená města (Open Cities), aby přednesli jejich názor na Akt přímo v prostorách Výboru regionů. Byly zdůrazněny změny, které by v Aktu byly vhodné pro naši stranu vzhledem k tomu, že akt má pomoci lokálním administrativám různých členských států usnadnit a posílit výměnu dat mezi všemi úrovněmi administrativ. V rámci návrhu změn byla komunikována také důležitost regionálního zapojení, existence Brno iD, které funguje pod veřejnou správou, a vůbec ambice o Brně jako o první Open Source Programme Office (OSPO). 

 

Celou zprávu si můžete poslechnout také jako podcast na Spotify.