< Zpět

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: ČERVEN 2023

1. 7. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 31

Zastoupení během června 2023 navštívilo a reportovalo celkem 20 tematických konferencí a akcí a do 8 z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

 

 • 1. červen: Setkání lobby skupiny sítě PURPLE

Ve čtvrtek 1. června se Zastoupení účastnilo setkání lobby skupiny v rámci sítě PURPLE. Tématem setkání bylo revidování témat zájmu jednotlivých členů, a která témata stojí za to více rozpracovat. Jako zástupci Jihomoravského kraje jsme navrhli se více v rámci sítě zaměřit na témata spojená s adaptací na změnu klimatu, která náš region trápí. Síť se také zajímá o mise EU a jejich využívání ve členské základně. Dalšími tématy zájmu je pak kohezní politika, udržitelný systém potravinového řetězce a zemědělská politika. Důležitým bodem jednání pak bylo blížící se Generální shromáždění sítě, které proběhne začátkem července ve Frankfurtu.

 

 • 3. červen: Setkání absolventů Masarykovy univerzity

V sobotu 3. června Zastoupení spolupořádalo MUNI ALUMNI REUNION, na kterém se měli příležitost sejít absolventi fakult Masarykovy univerzity, především pak ti, kteří dnes pobývají v zemích Beneluxu. Přestože šlo teprve o první ročník, účast bylo skutečně početná. Kromě absolventského setkání se zajímavými osobnostmi, jež absolvovali na některé z fakult MUNI, se mohli návštěvníci v průběhu večera dozvědět, jak se univerzitě daří v současných letech a jaké jsou její plány do budoucna. Samotnou univerzitu do Bruselu přijeli reprezentovat například pan rektor Martin Bareš, prorektor Břetislav Dančák nebo paní ředitelka komunikace a vnějších vztahů, Markéta Soukupová. Na místě byl také stánek MUNISHOPu, kde si účastnící mohli zakoupit vzpomínkový předmět ze své alma mater. Během akce byla pro účastníky připravena také ochutnávka vybraných jihomoravských vín.

 

 • 6. červen: ERRIN: Task Force Nového evropského Bauhausu

V úterý 6. června se konalo první setkání tzv. task force zaměřené na New European Bauhaus. Sešlo se zhruba 30 zástupců z různých regionů v rámci EU, východní a střední Evropu zde zastupovalo pouze naše Zastoupení a Malopolska region z Polska. V rámci prvního setkání šlo zejména o seznámení všech členů task force a představení, jak se na toto téma jednotlivé regiony dívají. Snažili jsme se identifikovat priority a témata, kterými bychom se měli zabývat, někteří zástupci představovali příklady dobré praxe ze svých regionů. Diskutováno bylo také např. jak pracovat se stakeholdery a kdo jsou vůbec relevantní zainteresované strany v rámci EU institucí.

 

 • 6. červen: Konference EnergGreenDeal: dosažení energetických ambicí EU tváří v tvář přetrvávajícím výzvám

V úterý 6. června se Zastoupení zúčastnilo již třetího ročníku EnerGreenDeal konference. Hlavními osobnostmi letošního ročníku byli výkonný místopředseda pro evropský Green Deal, Frans Timmermans, a komisařka pro energetiku, Kadri Simson. Řečníci poukazovali na energetickou krizi, kterou jsme si nedávno prošli a její důsledky pro současnou energetickou situaci. Dále také vyjádřili optimismus ohledně budoucího směřování ke klimaticky šetrnější energetice, i když zaznívaly znepokojené hlasy ohledně časového rámce, ve kterém by cíle měly být naplněny. Důraz byl dále kladen na konkrétní technologie, do kterých by mělo být investováno pro dosažení stanovené trajektorie. Hosté se shodovali na potřebě investic do energetické účinnosti budov, technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, různých druhů biopaliv, vývoje technologií pro ukládání energie apod. Vítězem debaty se však stal vodík. Hosté se shodli na jeho důležitosti pro budoucí energetiku a vyslovili nutnost do této technologie dále investovat a zajistit tak její rozvoj.

 

 • 6. červen: Fórum Baltsko-jaderského koridoru

V úterý 6. června se Zastoupení také zúčastnilo již 18. zasedání Fóra baltsko-jaderského koridoru. Baltsko-jaderský koridor představuje evropskou iniciativu, která se snaží o vybudování vysokorychlostní železniční trati mezi Baltským mořem a Jadranem – část trasy prochází právě Českou republikou, a i konkrétně Jihomoravským krajem. Projekt už je na světě poměrně dlouhou dobu a stále čelí mnohým překážkám, iniciátoři však chtějí projekt dokončit do roku 2030. Na zasedání tak byly prezentovány největší současné překážky, jejich možná řešení a nové záležitosti ovlivňující projekt. V současné době představuje problém zejména čekání na schválení nového nařízení upravujícího záležitosti Transevropské dopravní sítě a nedostatek rozpočtu potřebného pro včasné dokončení projektu. Hovořilo se tak především o potřebě najít další finance a plánu provést nové zhodnocení finanční náročnosti projektu. I přes tato vážná úskalí je velká část projektů již dokončena a ve Fóru převládala optimistická atmosféra ohledně budoucího vývoje.

 

 • 6. - 7. červen: Návštěva delegace z Jihomoravského kraje v Bruselu

V souvislosti s probíhajícím Zeleným týdnem EU přijela do Bruselu delegace z Jihomoravského kraje. V termínu od 6. do 7. června se výjezdu zúčastnili Patrik Reichl a Kateřina Birešová, zástupci Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG, Kateřina Žůrkova, místostarostka brněnské části Medlánky a v neposlední řadě Jana Filipovičová, starostka obce Hrušky. Zastoupení pro jejich krátkou návštěvu přichystalo bohatý program, v rámci jehož přípravy byl kladen důraz na specifické potřeby účastníků a obsahoval mj. návštěvu celkem čtyř konferencí týkajících se především adaptace na klimatickou změnu. Součástí programu byla také prohlídka Evropského parlamentu, kde Zastoupení přiblížilo fungování Evropské unie i ve věci finančních dotací a různých výzev, do kterých se lze v budoucnu zapojit.

 

 • 7. červen: Science Café: Cirkulární gramotnost

Ve středu 7. června proběhlo v prostorách Stam Europa v Bruselu již tradiční Science Café. Tentokrát akce probíhala v rámci Zeleného týdne EU, tematicky se tedy zabývala problematikou oběhového hospodářství a cirkulární gramotnosti. O tématu diskutovali Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie a děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, a Pavel Zedníček, generální ředitel Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Debatu moderoval Petr Holík, který se ve svém portfoliu může chlubit např. založením a spolupořádáním Podcastu 2050. Všichni hosté divákům nabídli skutečně hluboký a zajímavý vhled do problematiky. Upozorňovali například na to, že ani v České republice jsme zatím danou myšlenku zcela nepřijali a měli bychom tak pracovat na nastartování tohoto modelu a odpoutat se od rovnice „větší spotřeba zdrojů znamená růst hospodářství“. Po velice přínosné debatě mohli hosté dále debatovat nejen o tomto tématu nad sklenkou jihomoravského vína a bohatým občerstvením, které pro ně Zastoupení připravilo.

 

 • 8. červen: Financování synergií: od teorie k praxi

Zastoupení se ve čtvrtek 8. června zúčastnilo dalšího workshopu o synergiích. Tentokrát pod záštitou sítě ERRIN a Driving Urban Transitions Partnership (DUT). Synergie mezi rámcovým programem Evropské unie pro výzkum a inovace a fondy pro regionální rozvoj jsou sice výzvou, ale v poslední době zažívají momentum. Tento workshop se tak zaměřil na různé typy synergií. Nejdříve Karolina Tilman z DG REGIO a Peter Schenk z DG RTD představili již existující typy synergií, tedy např. „pečeť excelence,“ kumulativní financování, transfer z ERDF pod HORIZONT EVROPA atd. Poté byly také představeny nové nástroje, díky kterým dosáhnout úspěšných synergií, např. posílení dialogu s členskými státy, či vytvoření Sítě orgánů řídících soudržnost a výzkum & inovace (RIMA). V další části pak, Teresa Jorge, jakožto reprezentantka DUT a Centro–Centro Regional Coordination and Development Commission (CCRDC), představila vlastní zkušenost se synergiemi z Portugalska.

 

 • 9. červen: Budování odolnosti vůči klimatické změně

V pátek 9. června se Zastoupení zúčastnilo webináře Pathway2Resilience, který se soustředí na podporu evropské mise Adaptace na změnu klimatu, konkrétně pak na podporu regionů ve vývoji transformačních řešení v adaptaci na klima. Ideálně by opatření měla vést přímo k vytvoření odolnosti vůči takovým změnám. Pathway2Resilience hodlá otevřít v následujících letech dvě výzvy, prostřednictvím kterých mohou regiony či různé komunity získat financování na přípravné plány v procesu vedoucímu k adaptačnímu mechanismu. V následujících měsících pak budou zveřejňovány bližší informace k daným výzvám, včetně možných synergií, díky kterým by aktéři mohli dosáhnout i na financování za hranice přípravných procesů. Zastoupení tak bude vývoj související s těmito výzvami bedlivě monitorovat, aby mohlo Jihomoravskému kraji a různým aktérům v rámci kraje poskytnout potřebné informace.

 

 • 13. červen: 2. fórum Mise EU pro adaptaci na klimatickou změnu

V úterý 13. června se Zastoupení účastnilo již 2. fóra Mise EU pro adaptaci na klimatickou změnu. Klimatická změna v současnosti představuje velkou hrozbu pro celou Evropu, je tak třeba podniknout důležité kroky, abychom nejen zvrátili tyto změny, ale abychom se adaptovali na změny, které jsou již do určité úrovně nezvratné. Jak zmínil při úvodním slovu výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu a komisař pro akční politiku v oblasti klimatu, Frans Timmermans, to že potřebujeme okamžitě jednat ukázalo už mnoho událostí, mezi nimi například pak povodně v Belgii a v Německu, nebo tornádo v České republice, jimž jsme byli svědky v minulých letech. V souladu se současným zaměřením Unie na důležitost regionů a lokálních úřadů se celá akce nesla v duchu potřeby spolupráce národní úrovně právě s těmito aktéry. Byla také zdůrazněna potřeba inspirovat se v regionech a městech, které již dosáhly určité úrovně adaptace a samozřejmě potřeba okamžitě jednat a představit určité adaptační nástroje, které nám v budoucnu pomohou předejít katastrofálním scénářům – příkladem zde bylo uváděno např. město Tallinn, které letos získalo titul evropského hlavního zeleného města.

 

 • 14. červen: Cirkulární ekonomika a inovace v západním Švédsku

Ve středu 14. června se Zastoupení zúčastnilo konference o cirkulární ekonomice a inovacích v západním Švédsku. Akce probíhala pod záštitou švédského předsednictví v Radě EU. Tento severský stát zde přišla reprezentovat celá řada osobností, které představovaly svůj pohled na problematiku z různých pohledů – ať už z pohledu evropských institucí, regionů, výzkumných center, nebo podnikatelů. Švédsko má velmi nízký index cirkularity, dokonce nižší, než je evropský průměr, chtělo by se však do budoucna stát leaderem cirkulární ekonomiky a inspirovat i další státy, regiony a města k takové změně. Byly tak prezentovány různé strategie, skrze které by se západní Švédsko do takového bodu mohlo dostat. Mezi navrženými způsoby byly například: určení standardů, co je vlastně udržitelný produkt, rozvoj udržitelné módy či transformace designu produktu od jeho základů, aby se zamezilo jeho poruchovosti a prodloužila se tak jeho doba užívání - tyto trajektorie pak byly samozřejmě hlouběji rozebrány.

 

 • 15. červen: Řízená degustace jihomoravským vín pro Wine Board Evropské komise

Ve čtvrtek 15. června se v Bruselu uskutečnila řízená degustace jihomoravských vín pro tzv. „Wine Board“ Evropské komise. Zastoupení Jihomoravského kraje zabezpečilo na degustaci Natálii Bordácsovou, profesionální sommeliérku, a zprostředkovalo výběr a dopravu vín. Za Evropskou komisi celou akci organizovala Kateřina Wolfová z Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci, a společně se svými kolegy v rámci degustace poznávala Jihomoravský kraj.

 

 • 19. - 21. červen: 6. ročník konference Evropská adaptace na klimatickou změnu

Ve dnech 19.-21. června se Zastoupení zúčastnilo již 6. ročníku konference Evropská adaptace na klimatickou změnu. Tentokrát byly tématem „praktické znalosti pro Evropu odolnou vůči klimatu”. Podobně jako konference, která proběhla minulý týden se i tato zabývala nutností adaptovat se na již vzniklé dopady klimatické změny. Byla také zdůrazňována potřeba na cestě k tomuto cíli aplikovat zásady vzájemné spolupráce napříč všemi úrovněmi státní správy, spolupráce se soukromým sektorem a vzájemné výměny informací a zkušeností s jinými státy. Celá akce byla rozdělena do zhruba 20 různých konferencí. Úvodní část se věnovala především načrtnutí nejakutnějších problémů, kterým v současné době čelíme. V další části pak byl prostor věnován návrhům, jak se těmto problémům postavit a adaptovat se na jejich dopady. Mohli jsme si tak poslechnout a zmonitorovat expertní názory v tématech jako jsou například role výzkumu a inovací v urychlení adaptace na změnu klimatu, přizpůsobení se ve městech, či přijetí adaptačních řešení ze strany společnosti a mnoho dalšího.

 

 • 20. červen: Dialog s regionálními kancelářemi: setkání s komisařkou Elisou Ferreirou

V úterý 20. června se Zastoupení zúčastnilo také dialogu mezi regionálními kanceláři a evropskou komisařkou pro soudržnost a reformy, Elisou Ferreirou. Nejdříve komisařka shrnula, jakým krizím jsme v posledních letech čelili a vyjádřila spokojenost nad tím, jak úspěšnou roli v jejich řešení hrál kohezní fond. Ten se dle jejích slov stal v posledních letech skutečně stěžejním nástrojem pro rozvoj řady regionů, které byly doposud v mnoha směrech pozadu. Dále byly zmíněny tři velké překážky, kterým budeme s největší pravděpodobností jako Evropa v budoucích letech čelit. Těmi jsou klimatická změna, potřeba zajistit rozvoj technologií v době jejich rapidního rozvoje a demografický problém, který představuje hlavně stárnoucí populace a odliv mladé pracovní síly. Dále Elisa Ferreira také představila návrh pro budoucí kohezní politiku, který byl ještě to ráno schválen Komisí. Sdělila nám tak několik stěžejních informací, které od návrhu můžeme očekávat, projde-li celým schvalovacím procesem. Jednou z největších novinek by bylo například rozšíření kohezní politiky striktně ze zaostalých regionů i na rozvinuté regiony, které se ve svém vývoji zasekly nebo které dokonce stagnují.

 

 • 20. - 21. červen: Nový evropský Bauhaus v Česku a na Slovensku

Ve dnech 20. a 21. června naše Zastoupení ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku Evropské komise uspořádalo v Brně seminář s názvem "Nový evropský Bauhaus v Česku a na Slovensku". Akce představila inspirativní koncept Nového evropského Bauhausu a jeho možné aplikace nejen v českých a slovenských regionech. Seminář přilákal více než 70 účastníků, mezi kterými byli zástupci kulturních a kreativních průmyslů, architekti, urbanisté a odborníci z oblasti regionálního rozvoje od lokální po národní úroveň. Součástí programu bylo i představení inovativních projektů z Jihomoravského kraje, který iniciativu dlouhodobě sleduje a je v ní aktivní. Účastníci kromě kreativního hubu KUMST, kde se seminář odehrál, navštívili Otevřenou zahradu, vily Tugendhat a Löw-Beer či Mendelův skleník a jeho okolí.

 

 • 21. červen: Evropský týden udržitelné energie

V týdnu od 21. června se Zastoupení zúčastnilo Evropského týdne udržitelné energie. V jeho rámci proběhly v budovách institucí EU desítky konferencí soustředících se především na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, energetickou účinnost a rozvoj pracovní síly v odvětvích „zelené energetiky“. Zastoupení se soustředilo především na téma energetické účinnosti budov. Spotřeba energie v budovách představuje největší podíl z celkové spotřeby napříč všemi sektory – a to téměř 40 %. Tyto hodnoty jsou mnohem vyšší, než kterých jsme v současné době schopni dosáhnout a kterých potřebujeme dosáhnout. Zároveň také tento stav nejvíce zasahuje domácnosti, které jsou energeticky chudé. Je tak třeba hledat cesty k navýšení jejich energetické účinnosti. Jedním z konkrétních doporučení, jimiž se setkání zabývala bylo rozšíření užívání tepelných čerpadel. Ta představují ekologičtější alternativu pro vytápění a díky své poměrně vysoké energetické účinnosti zároveň nabízí po své instalaci značné finanční úspory. Jde jistě o zajímavý prostředek, který má potenciál navýšit energetickou účinnost v budovách. V kombinaci s finanční podporou na koupi čerpadla může navíc zásadním způsobem pomoci energeticky chudým domácnostem snížit jejich účty za energie.

 

 • 22. červen: Předávání cen v rámci iniciativy Nového evropského Bauhausu

Ve čtvrtek 22. června se Zastoupení zúčastnilo další akce Nového evropského Bauhausu (NEB), tentokrát v Bruselu. Akce se soustředila na vzájemné zprostředkování informací a zkušeností mezi lidmi, institucemi, obcemi a regiony týkajících se projektů, které spadají pod NEB. Při této příležitosti se Zastoupení zároveň zúčastnilo dvou odborných panelů. Do prvního panelu zasedla evropská komisařka pro soudržnost a reformy, Elisa Ferreira, která spolu s ostatními hosty diskutovala o obecných cílech a postupném rozvoji NEB a také o hodnotě, kterou tato iniciativa může potenciálně přinést evropské společnosti. Druhá pak přiblížila účastníkům fungování Kompasu NEB v praxi. Jedná se o nástroj představený Unií, který by měl při navrhování projektu nasměrovat jeho architekty tak, aby návrhy v budoucnu splňovaly principy a kritéria NEB. Den byl pak zakončen vyhlášením letošních vítězných projektů Nového evropského Bauhausu.

 

 • 22. červen: Výroční valná hromada sítě ERRIN

Ve čtvrtek 22. června se uskutečnila výroční valná hromada sítě ERRIN. V první, formální části, představila ředitelka ERRIN Pirita Lindholm všechny projekty, na kterých se v poslední době ERRIN podílí. Jedná se zejména o témata v rámci Misí EU nebo Regionálních inovační údolí. Velkým úspěchem byla pro síť konzultace k programu Horizont Evropa, do které se krom pracovníků ERRINu zapojilo také 16 členů sítě, mezi nimi také Jihomoravský kraj a jeho stakeholdeři. Podněty, které do konzultace ERRIN přidal byly Evropskou komisí kladně přijaty. Dalším tématem sítě je také widening, který je pro Jihomoravský kraj také důležitý. Po rekapitulaci všech projektů se řešil rozpočet sítě, včetně navýšení členského příspěvku, jež je nezbytný kvůli inflaci a následné indexací. To bylo schváleno většinou přítomných členů ERRINu. Následně proběhla debata na téma role regionů a regionálních ekosystémů se zaměřením na regionální rozměr Misí EU. Po debatě následoval networking všech přítomných členů sítě, kde mohli všichni ochutnat jihomoravské víno, které Zastoupení poskytlo k této příležitosti.

 

 • 23. červen: Závěrečný večer letní univerzity češtiny

V pátek 23. června se Zastoupení zapojilo do organizace závěrečného večera letošního ročníku Letní univerzity českého jazyka v Bruselu, která se tradičně koná pod taktovkou Centra českých studií při ULB, Českého centra v Bruselu a Velvyslanectví České republiky v Bruselu. Závěrečný večer byl uspořádán v návaznosti na závěrečnou zkoušku celého kurzu a naše Zastoupení bylo jeho součástí. Kromě poskytnutí prostor se Zastoupení postaralo o drobný catering a zábavu ve formě kvízu o Jižní Moravě, v rámci kterého účastníci prokázali velmi dobrou znalost našeho kraje. Po vyhlášení výsledků byla připravena také ochutnávka vybraných jihomoravských vín, které bylo skvělým zakončením jejich letošního studia českého jazyka. 

 

 • 28. červen: Vzdělávací institut pro Moravu (VIM) v Bruselu

Ve středu 28. června vyrazila do Bruselu další delegace z Jihomoravského kraje. Tentokrát šlo o zástupce Vzdělávacího institutu pro Moravu (VIM), konkrétně o jeho ředitelku, paní Leonu Sapíkovou a dále také Andrzeje Bartośe nebo Annu Paločkovou. Cílem návštěvy bylo nasbírat nové poznatky o současných inovacích ve vzdělávání. Zastoupení proto zprostředkovalo hned několik zajímavých setkání. Především šlo o schůzku se zástupcem Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování, konkrétně pak z oddělení zabývajícího se odborným vzděláváním a přípravou. Pro VIM šlo o velmi důležitou schůzku, jelikož v současné době řeší nedostatek žáků studujících odborné obory, a naopak přetlak na gymnáziích. Proběhl tak brainstorming ohledně možných řešení. Zástupce GŘ přitom představoval různé modely, které v současné době fungují v různých zemích Evropy. Na programu bylo také setkání s europoslankyní Michaelou Šojdrovou a účast na zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) v Evropském parlamentu, který má na starosti kulturní aspekty a otázky vzdělání, řeší tedy například šíření kultury, kulturní dědictví, či různé vzdělávací programy jako jsou Evropa pro občany nebo Erasmus+.

 

 • 29. červen: Návštěva delegace z univerzit v Lublani a Kobe

Ve čtvrtek 29. června nás v prostorách naší kanceláře navštívila delegace z Univerzity v Lublani a z BOKU. Tyto instituce se chtějí inspirovat tím, jak mohou Zastoupení při EU fungovat v partnerství s univerzitami. Jelikož má Zastoupení Jihomoravského kraje při EU s touto činností bohaté zkušenosti rádo se o ně podělilo a odprezentovalo svoji praxi a znalosti v tomto poli působnosti. 

 

Celou zprávu si můžete poslechnout také jako podcast na Spotify.