ZÁPISY Z AKCÍ

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU se v Bruselu ročně účastní desítek konferencí, seminářů, setkání pracovních skupin, konzultací či webinářů. Zápisy z těchto akcí jsou k dispozici zde: 

 • Ve čtvrtek 13. července proběhla konzultační schůzka mezi stakeholdery a Výborem regionů ohledně budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027. V červnu Výbor regionů načrtl pracovní dokument o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027. Akce se zabývala jak obecnými doporučeními ohledně budoucnosti politiky, tak názory jednotlivých stakeholderů k tomuto konkrétními dokumentu. Postoje zástupců Výboru regionů i jednotlivých zúčastněných stran ohledně potřebných změn kohezní politiky se z velké části shodovaly.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 12. července se konala konference zaměřená na roli umělé inteligence (AI) v transformaci k udržitelnější ekonomice a implementaci Zelené dohody pro Evropu. Představit chtěla především propojení ekonomického rozvoje, korporátní konkurenceschopnosti, Zelené dohody pro Evropu a umělé inteligence. Součástí konference byla proto také prezentace čtyř ukázkových případových studií. Patřila mezi ně například témata toho, jak AI pomáhá v řešení otázek týkajících se kvality a distribuce vody, jak dokáže technologie urychlit jinak rutinní a zdlouhavé administrativní úkoly nebo proč je důležité, aby univerzity překlenuly technologickou mezeru a lépe tak odpovídaly současnému tempu inovací.

  Celá zpráva >

 • Ve čtvrtek 6. července se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny pro dopravu spadající pod síť ERRIN. Tentokrát se schůze týkala rozvoje městských uzlů v souvislosti s revizí nařízení TEN-T a budoucím financováním programu Connecting Urban Facility (CEF). Městským uzlem se rozumí městská oblast, kde se střetávají prvky dopravní infrastruktury transevropské dopravní sítě. Rozvoj městských uzlů byl dlouho poměrně opomíjený, ERRIN tak vyzývá své členy, aby v nadcházejícím období byli více aktivní například prostřednictvím budování potřebné infrastruktury v městských uzlech či také vypracováním Plánů udržitelné městské mobility (SUMP), které v současnosti stále spousta měst i regionů postrádá. Na setkání byla také probrána především potřeba vytvořit definici městských uzlů a zajistit financování pro jejich rozvoj tak, aby v rámci těchto měst došlo k vybudování dostatečně husté dopravní sítě propojující všechny významné body. Na závěr byly také zběžně představeny nástroje a programy, skrze které lze získat financování pro jejich rozvoj.

  Celá zpráva >

 • 5. setkání EMiN na téma Občanská angažovanost se kromě představení fungování organizací TRAMI a EMiN věnovalo především dvěma případovým studiím, které ukázaly, jak v praxi propojit inovaci, vědu nebo výzkum a občanský zájem. Jedním z nich byla občanská společnost VLIZ z Vlámska, která představila projekty zaměřující se na Misi EU spadající pod Horizon Europe na obnovu oceánů a vod. Druhá studie zase přiblížila aktivity vlámské organizace pro občanskou vědu Scivil usilující o zapojení občanů do vývoje společenských AI aplikací.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 14. června se Zastoupení zúčastnilo konference o cirkulární ekonomice a inovacích v západním Švédsku. Akce probíhala pod záštitou švédského předsednictví. Tento severský stát zde přišla reprezentovat celá řada osobností, které představovaly svůj pohled na problematiku z různých pohledů – ať už z pohledu evropských institucí, regionů, výzkumných center, nebo i businessu. Švédsko má velmi nízký index cirkularity, dokonce nižší, než je evropský průměr, chtělo by se však do budoucna stát leaderem cirkulární ekonomiky a inspirovat i další státy, regiony a města k takové změně. Byly tak prezentovány různé strategie, skrze které by se západní Švédsko do takového bodu mohlo dostat. Mezi navrženými způsoby byly například: určení standardů, co je vlastně udržitelný produkt, rozvoj udržitelné módy, či transformace designu produktu od jeho základů, aby se zamezilo jeho poruchovosti a prodloužila se tak jeho doba užívání - tyto trajektorie pak byly hlouběji rozebrány.

  Celá zpráva >

 • V pátek 9. června se Zastoupení účastnilo webináře Pathway2Resilience, který se soustředí na podporu evropské mise Adaptace na změnu klimatu, konkrétně pak na podporu regionů ve vývoji transformačních řešení v adaptaci na klima. Ideálně by opatření měly vést přímo k vytvoření odolnosti vůči změnám klimatu. Pathway2Resilience hodlá otevřít v následujících letech dvě výzvy, prostřednictvím kterých mohou regiony, či různé komunity získat financování na přípravné plány v procesu vedoucímu k adaptačnímu mechanismu. V následujících měsících pak budou zveřejňovány bližší informace k daným výzvám, včetně možných synergií, díky kterým by aktéři mohli dosáhnout i na financování za hranice přípravných procesů. Zastoupení tak bude vývoj související s těmito výzvami bedlivě monitorovat, aby mohlo Jihomoravskému kraji a různým aktérům v rámci kraje poskytnout potřebné informace.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se 8. června zúčastnilo dalšího workshopu o synergiích. Tentokrát pod záštitou sítě ERRIN a partnerství Driving Urban Transitions (DUT). Synergie mezi rámcovým programem Evropské unie pro výzkum a inovace a fondy pro regionální rozvoj jsou sice výzvou, ale v poslední době zažívají momentum. Tento workshop se tak zaměřil na různé typy synergií. Představeny byly jak již existující typy synergií, nové nástroje, díky kterým lze dosáhnout efektivnějších cílů.

  Celá zpráva >

 • V úterý 13. června se naše Zastoupení účastnilo již 2. fóra Mise EU pro Adaptaci na klimatickou změnu. Klimatická změna v současnosti představuje velkou hrozbu pro celou Evropu, je tak třeba podniknout důležité kroky, abychom nejen zvrátili tyto změny, ale abychom se adaptovali na změny, které jsou již do určité úrovně nezvratně. V souladu se současným zaměřením Unie na důležitost regionů a lokálních úřadů se celá akce nesla v duchu potřeby spolupráce národní úrovně právě s těmito aktéry. Byla také zdůrazněna potřeba inspirovat se v regionech a městech, které již dosáhly určité úrovně adaptace a samozřejmě potřeba okamžitě jednat a představit určité adaptační nástroje, které nám v budoucnu pomohou předejít katastrofálním scénářům – příkladem zde bylo uváděno např. město Tallinn, které letos získalo titul evropského hlavního zeleného města.

  Celá zpráva >

 • V úterý 6. června se Zastoupení účastnilo zasedání o baltsko-jaderském koridoru. Jednalo se již o 18. setkání. Baltsko-jaderský koridor představuje evropskou iniciativu, která se snaží o vybudování vysokorychlostní železniční trati mezi Baltským mořem s Jadranem – část trasy prochází právě Českou republikou, a i konkrétně Jihomoravským krajem. Projekt stále čelí mnohým překážkám, iniciátoři jej však chtějí dokončit do roku 2030. Na zasedání tak byly prezentovány největší současné překážky, jejich možná řešení a nové záležitosti ovlivňující projekt. V současné době představuje problém hlavně čekání na schválení nového nařízení upravující záležitosti Transevropské dopravní sítě a nedostatek rozpočtu dovolující dostavět projekt včas.

  Celá zpráva >

 • DOHODA O PŮDĚ PRO EVROPU I MIMO NI

  Přidáno - 5. 6. 2023

  Zastoupení se 30. května v odpoledních hodinách zúčastnilo akce od TPorganics a Nadace Billa & Melindy Gatesových s tématem Dohody o půdě pro Evropu i mimo ni. Cílem konference bylo představení 100 tzv. živých laboratoří (living labs), kteří vedou EU směrem k tranzici na čistou a zdravou půdu. V prvním panelu se debatovalo o důležitosti půdy i v Africe, zatímco v druhém panelu se speakeři soustředili na praktickou část Mise půdy. Součástí druhé panelové debaty byla i Kerstin Rosenow, manažerka pro Misi půdu Evropské komise.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se 30. května zúčastnilo eventu, který se soustředil na Evropskou síť inovativních vysokoškolských institucí (ENIHEI), sítě, která se soustředí na kolektivní inovativní myšlení o tom, jak může vysokoškolské vzdělávání podporovat inovace. V rámci eventu promluvil i zástupce sekretariátu ENIHEI a zástupce univerzity v Malmö a Caenské univerzity. Poslední část akce navštívil zástupce Evropské komise a přiblížil účastníkům jak bude oblast vysokoškolských institucí a evropská inovační agenda pokračovat po odchodu komisařky Mariyi Gabriely.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se 25. května zúčastnilo online webináře agentury EISMEA (Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky), jehož cílem bylo přiblížit výzvy pro Regionální inovační údolí, které se otevřely 17. května. Výzvy se řadí pod Evropský inovační ekosystém (EIE) a Meziregionální nástroj pro investice Evropského fondu pro regionální rozvoj. Úvodní slovo webináře si vzala paní Anna Panagopoulou, ředitelka pro Evropský výzkumný prostor a inovace Evropské komise a hlavní slovo pak patřilo Christině Nanou, projektové poradkyni EISMEA.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 24. května se Zastoupení zúčastnilo informační schůzky ohledně balíčku “Fit for 55”. Jedná se o legislativní návrhy, které by EU měly napomoci splnit vlastní cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Schůzla se přitom specificky zabývala možnými způsoby zapojení regionů a měst v této oblasti a nástroji, které by měly využít, aby dopomohly dosáhnout udržitelných cílů, jež si stanovil jejich domovský stát jako celek. Členské státy EU jsou velmi diverzní, to stejné platí i pro jednotlivé regiony v těchto státech. Regionální iniciativy mají tedy největší pravděpodobnost nabídnout řešení, která jsou nejvíce v souladu s domácím prostředím – kde budou aplikována. To si EU uvědomuje a nabízí tak hned několik možností a nástrojů, jež mohou regiony ve svých snahách v boji proti klimatické změně využít.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se 16. května zúčastnilo druhého setkání adaptační skupiny ERRIN, jehož tématem byla Mise adaptace EU a možné příležitosti pramenící z výzev. Začátek setkání se nesl v duchu prezentace projektu Pathways2Resilience, zatímco hlavní část byla provedena interaktivní formou; následovaly debaty mezi účastníky a hledání možných partnerů do třech otevřených výzev v rámci této Mise.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 10. května se Zastoupení zúčastnilo workshopu “Synergie s fondy politiky soudržnosti”. Setkání probíhalo skrze platformu ERA-LEARN, která podporuje partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Na začátku byl nabídnut obecný přehled evropských partnerství a novinky, kterých jsme se v dané věci dočkali, či je můžeme očekávat. Následovala prezentace uvádějící aktualizace synergií mezi programy Horizon Europe a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Poté se nám představilo partnerství Water4All snažící se v dlouhodobém horizontu dosáhnout bezpečnosti v oblasti vody, prezentace italské sítě ProMIS, Clean Hydrogen Partnership ad.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 10. května proběhl online webinář na rozšíření vědomostí ohledně regionálních inovačních údolí (RIV). Webinář proběhnul pod záštitou litevské styčné kanceláře pro výzkum a inovace v Bruselu (LINO), kanceláře NCBR V Bruselu – Business & Science Polsko, slovinské podnikatelské a výzkumné asociace, evropské kanceláře Kypru, Univerzity Eötvös Loránd a národní kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Maďarsku. Cílem webináře bylo více přiblížit Novou evropskou inovační agendu a především regionální inovační údolí. Účastníci měli možnost se doptat na nejasnosti ohledně této výzvy.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se 4. května zúčastnilo workshopu na téma nástroje pro meziregionální inovační investice (Interregional Innovation Investments, I3). Workshop byl pořádaný pod záštitou italských regionů Lazio, Lombardie, Emilia-Romagna a Kalábrie, přičemž cílem je otevřít diskuzi na využívání tohoto nástroje. Mezi další projednávaná témata patřila meziregionální spolupráce, strategie chytré specializace a debata nad nynějšími otevřenými výzvami. V závěru se také debatovalo nad výzvami otevřenými v roce 2022 a nad jejich evaluací jak ze strany EISMEA, tak ze strany zúčastněných aktérů.

  Celá zpráva >

 • Zastoupení se ve středu 3. května 2023 zúčastnilo dalšího setkání týkajícího se Manifestu mise půda v rámci programu Horizont Evropa. Konference se přitom zaměřila na čtyři již otevřené výzvy a byly jejím prostřednictvím shrnuty kritéria pro odevzdávané projekty v rámci jednotlivých výzev. Zároveň byly předány doplňující informace a doporučení, které by měly napomoci k předložení úspěšného programu, jež by v ideálním případě mohl být financován ze strany EU. V rámci výzev přitom může být financováno jeden až tři projekty, v závislosti na konkrétním vybraném programu. Celá konference probíhala pod záštitou sítě ERRIN a moderoval ji Ryan Titley. Zakončení proběhlo ve formě krátkých prezentací ze strany regionů/organizací, které jsou v daných projektech nejiniciativnější. Ti zároveň vyzývali ostatní účastníky k připojení se k jejich budoucím projektům.

  Celá zpráva >

 • Na konci března došlo k důležitému spuštění Regionálních inovačních údolí (RIV/EIV), jedné z klíčových iniciativ v rámci vlajkové lodi 3 Nové evropské inovační agendy. Evropská komise vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu pro regiony, které se chtějí stát RIV, a potvrdila, že velmi očekávaná výzva k předkládání návrhů "Implementace spolufinancovaných akčních plánů pro propojená regionální inovační údolí" HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01 (výzva EIE RIV) bude otevřena již 17. května 2023 (namísto ledna 2024), současně s druhou výzvou k předkládání návrhů RIV v rámci nástroje meziregionálních investic do inovací (I3) EFRR. ERRIN proto uspořádal interní meeting, který se soustředil speciálně na toto téma. Zastoupení tak mohlo zmapovat zájem ostatních regionů a zjistit další informace, které nebyly jasné ze zveřejněné výzvy.

  Celá zpráva >

 • Silicon Valley bylo hybnou silou a oblastí, která zahájila digitální věk, ale technologie příští generace vyžadují novou generaci polovodičů s pokročilými vlastnostmi, které dalece přesahují možnosti samotného křemíku. Tyto technologie nové generace umožňují atomárně upravené materiály známé jako složené polovodiče. Ve Walesu se nachází první světové seskupení organizací, které se specializují na výzkum, návrh, vývoj, prototypování a výrobu pokročilých polovodičových technologií. Zastoupení se zúčastnilo akce Ekosystému polovodičů CSConnected – zmíněného klastru z Walesu, kde se prezentovala úloha polovodičových sloučenin při podpoře evropských ambicí v oblasti špičkových technologií. Přednášejícím byl Chris Meadows, ředitel klastru CSConnected.

  Celá zpráva >

 • Spuštění Manifestu Mise EU pro půdu

  Přidáno - 27. 4. 2023

  Zastoupení se v úterý 18. dubna zúčastnilo oficiálního zahájení a zveřejnění Manifestu mise pro půdu v prostorách ERRIN. Cílem mise „Dohoda o půdě pro Evropu“ je vytvořit 100 živých laboratoří (living labs) a majáků (lighthouses), které povedou k přechodu na zdravou půdu do roku 2030. ERRIN prostřednictvím své pracovní skupiny pro bio-ekonomiku sleduje misi od roku 2021 a organizuje informační schůzky a dialogy se sekretariátem mise. V rámci události byla spuštěna video zdravice komisaře Wojciechowskiho, kterou následovaly prezentační bloky o samotném zveřejnění Manifestu a bližších informací k němu. V druhé části byly prezentovány regionální příklady iniciativ na uzdravení půdy.

  Celá zpráva >

 • Ve čtvrtek 20. dubna 2023 ze Zastoupení zúčastnilo webináře pořádaného pracovní skupinou Věda a vzdělání pro společnost (Science and Education for Society) sítě ERRIN. Na webináři byl představen dokument vydaný Evropskou komisí „Podpora a propojování vytváření politik v členských zemích s vědeckým výzkumem“ (Supporting and connecting policymaking in the Member States with scientific research). Během webináře byly též prezentovány dobré příklady propojování vědeckého výzkumu
  a vytváření politik z Finska, Švédska, Německa a ostrovu Réunion.

  Celá zpráva >

 • Ve středu 29. března se Zastoupení zúčastnilo zprostředkovatelské akce EURADA, která se zaměřovala na příležitosti skrze evropské fondy. Hlavním cílem eventu bylo setkání expertů v oblasti regionálního rozvoje, inovací, inteligentních specializačních strategií a výměna nejlepších praktik a nalezení nových partnerů v oblasti evropských fondů, jako je Interreg, Erasmus+, Horizont Evropa a instrument I3. Během dne vystoupili zástupci z Evropské komise, jako například Estelle Roger z GŘ REGIO, ale i Miguel Fernández Díez z GŘ EMPL. Mezi další hosty patřili zástupci z různých organizací, které se zabývají čerpáním evropských fondů, nebo z nich sami čerpají.

  Celá zpráva >

 • Evropská komise a Výbor regionů zahájily v úterý 28. března akci s názvem Partnerství pro regionální inovace (PRI) "Od příručky k realizaci" jako most mezi inteligentní specializací a dalšími politikami EU na podporu územní transformace založené na inovacích. Účastníky této celodenní akce byly orgány 74 území, které doprovodila komisařka Gabriel, komisařka Ferreira a předsedkyně Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu Výboru regionů Tanya Hristova. Na vědecké úrovni se akce zúčastnili přední světoví odborníci na inovace a územní rozvoj prostřednictvím Vědeckého výboru PRI.

  Celá zpráva >

 • Během dvou dnů byly diskutovány výzvy a příležitosti, kterým současné zemědělství a lesnictví čelí, představeny inovativní start-upy a vystupující urgentně vyzívali diváky k okamžité společné akci s cílem zamezit současnému trendu exploatace přírodních zdrojů v rámci zemědělství a s tím spojené problémy, jako je nedostatek vody, degradovaná půda a ztráta biodiverzity. Fórum spolupořádá Evropská organizace vlastníků půdy (ELO) a Syngenta, jedna z největších zemědělských společností na světě, ve spolupráci s mezinárodními partnery, jako je Cargill, the Nature Conservancy, WWF, IUCN, Thought for Food a The Chicago Council on Global Affairs.

  Celá zpráva >

 • Konference pořádaná pod záštitou organizace ERRIN prezentovala jedinečný edukační model finského města Riihimäki, které věří, že budoucnost Evropy je v robotice a své mladé generaci podle toho poskytuje odpovídající vzdělání. Starosta města, společně s tamními učiteli a vizionáři popsali účastníkům konference, jak každé dítě v Riihimäki dostává již ve školce vzdělávání v oblasti robotiky, jaké dovednosti to v dětech probouzí a co si od toho vedení města slibuje.

  Celá zpráva >

 • Lokální DT4REGIONS akce: Flandry

  Přidáno - 29. 3. 2023

  Zastoupení se 20. března 2023 zúčastnilo místní akce DT4Regions od agentury Flanders Digital Agency, která představila výsledky svého programu umělé inteligence a projektu DT4Regions. Flandry v této oblasti připravují i prototyp, který by mohl být dalšími regiony a aktéry aplikován na zkoumání podvodů v rámci různých finančních příspěvků. Na závěr se uskutečnila přednáška Dr. Roba Heymana (VUB-imec-SMIT) na téma "AI (umělá inteligence) a etika".

  Celá zpráva >

 • Pilotní akci Partnerství pro regionální inovace (PRI) v květnu 2022 zveřejnilo Společné výzkumné středisko (JRC) a Výbor regionů jako iniciativu navazující na strategie inteligentní specializace - jejím cílem je posílit S3 prostřednictvím prvků, jako je přechodné myšlení a zvýšená spolupráce mezi různými územími. Vzhledem k tomu, že PRI se později objevila např. v Nové evropské inovační agendě a součástí iniciativy je 47 členů ERRIN, blíží se nyní konec pilotní akce a akce na vysoké úrovni s názvem "Od příručky k realizaci", která se uskuteční 28. března 2023 (možné sledovat online ZDE). V návaznosti těchto skutečností se Zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny ERRIN S3 na téma "Řízení PRI - očekávání a budoucí směry" dne 14. března. Členové, kteří se účastní Pilotu nebo se o něj zajímají, si mohli vyslechnout a zapojit se do přímé diskuse o budoucnosti iniciativy společně s GŘ RTD, GŘ REGIO, JRC, Výborem regionů a také se zapojenými regiony ERRIN.

  Celá zpráva >

 • První setkání pracovní skupiny ERRIN pro Design a kreativitu v roce 2023 představilo nové vedoucí této pracovní skupiny a zaměřilo se na kreativitu, inovace a designování ve veřejné správě a v procesu vytváření politik. Představitelé platformy EU Policy Lab rovněž prezentovali nástroje, které pomohou sblížit vědu a veřejnou správu.

  Celá zpráva >