< Back

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ZASTOUPENÍ JMK PŘI EU: ŘÍJEN 2023

2. 11. 2023

VYBR Z MONITORINGU eu 33

Zastoupení během října 2023 navštívilo a reportovalo celkem 19 tematických konferencí/akcí a do několika z nich se zapojilo také jako spolupořadatel:

 

4. říjen: Vývoj regionálních inovačních ekosystémů

Ve středu 4. října zorganizovala síť ERRIN setkání na téma regionálních inovačních ekosystémů. Součástí akce bylo představení šesti úspěšných regionálních příkladů s cílem výměny praktik a řešení společných výzev bez zaměření na specifické evropské iniciativy nebo výzvy. S prezentací vystoupila také vedoucí kanceláře Zastoupení Jihomoravského kraje, Vendula Nováčková. Ostatním účastníkům představila úspěšné vytvoření inovačního ekosystému a propojené sítě aktérů v Jihomoravském kraji. Vlastní příklady popsali také zástupci regionů z Rumunska, Dánska, Polska, Finska nebo Švédska. Po prezentacích následovala interaktivní diskuze, ve které se návštěvníci snažili společně přijít na odpovědi klíčových otázek spojených s tvorbou nových ekosystémů.

 

5. říjen: Setkání pracovní skupiny ERRIN pro modrou ekonomiku

V čtvrtek 5. října proběhlo setkání pracovní skupiny pro modrou ekonomiku v rámci sítě ERRIN s názvem Vodní výzvy v období klimatických změn. McKenna Davis z Ekologického institutu v Berlíně prezentovala politický rámec EU pro řešení založená na přírodě. Následovaly tři regionální příklady. První prezentace se věnovala umělému dobíjení podzemních vod s minimální infrastrukturou v povodí řeky Garonny ve Francii. Druhá prezentace představila věže na odpařování jako nástroj pro adaptaci na klimatické změny v regionu Kujavsko-Pomořsko. Třetí prezentace představila ošetřování vodního znečištění pomocí přírodě blízkých řešení v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 

9. říjen: Slavnostní zahájení Evropského týdne regionů a měst

V pondělí 9. října odstartoval slavnostním zahájením v Evropském parlamentu již jednadvacátý ročník Evropského týdne regionů a měst (EWRC). Na zahájení vystoupil mj. prezident Evropského výboru regionů Vasco Cordeiro a evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Promluvili především o důležitosti regionů pro budoucí utváření evropských politik a o jejich propojení s kohezní politikou. Zmínili ale také potřebu překonat současné palčivé výzvy, jako je například klimatická změna. Kromě nich před publikum předstoupilo také několik zástupců různých regionů, kteří sdíleli své lokální příběhy. Evropský týden regionů a měst je největší výroční událostí v Evropské unii, která se věnuje regionální politice. Během čtyř dní mají regiony a města šanci nejen propagovat svůj region, ale také zorganizovat workshopy, konference nebo výstavy na důležitá regionální témata. Od prvního ročníku roku 2003 se z akce stala rovněž jedinečná příležitost pro networking a meziregionální spolupráci. Na EWRC se letos sešlo na 10 tisíc účastníků a více než tisíc řečníků.

 

9. – 13. říjen: Návštěva českých delegací v Bruselu

Během Evropského týdne regionů a měst dorazilo do Bruselu hned několik delegací, jimž Zastoupení JMK poskytlo asistenci při sestavování programu a registraci na jednotlivé semináře a workshopy. Jednou z nich byli zástupci Jihomoravské agentury pro veřejné inovace (JINAG) – konkrétně Patrik Reichl, Eva Nečasová a Dagmar Peřinová. Dále také Eva Holzová z Magistrátu města Brna, Dana Megová z Odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje a David Uhlíř z Jihomoravského inovačního centra (JIC). Nechyběla ani delegace Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) vedená ředitelem Milošem Šifaldou a Martinou Milotovou. Dále přijela také delegace z Olomouckého kraje, které Zastoupení JMK poskytlo asistenci. Tuto delegaci tvořili náměstek hejtmana Jan Šafařík a radní Petr Lyska.

Program, který byl Zastoupením JMK organizován, obsahoval slavnostní recepci španělského předsednictví v Radě EU, která se konala v pondělí v Evropském výboru regionů u příležitosti zahájení Evropského týdne regionů a měst. V úterý proběhl již zmiňovaný workshop, který spolupořádalo Zastoupení JMK, setkání European People’s Party v Evropském parlamentu a večerní recepce v Pražském domě. Zástupci JINAG se navíc díky Zastoupení JMK zúčastnili setkání s regionálními agenturami z chorvatských regionů Slavonie, Baranja a Srijem pro výměnu zkušeností a možné navázání spolupráce. Ve středu uspořádalo Zastoupení JMK neformální ranní setkání v nových prostorách, což byla příležitost pro navázání kontaktů mezi delegacemi a českými kolegy z Evropské komise, Evropského výboru regionů a Stálého zastoupení České republiky při EU. Během setkání byly sdíleny cenné poznatky zejména z oblasti vědy a výzkumu. Středeční program zahrnoval také komentovanou prohlídku prostorů Českého centra a expozice Café Hoffman, kterou prováděla Kristýna Halounová, ředitelka Českého centra v Bruselu.

 

10. říjen: Workshop na téma udržování talentů

V úterý 10. října Zastoupení JMK společně s partnery uspořádalo workshop s názvem Přitahování a udržování talentů: prezentace regionálních strategií. Tento workshop byl uspořádán ve spolupráci s regiony Wielkopolska, Kujavsko-Pomořské vojvodství a Slavonie, Baranja a Srijem. Do workshopu se zapojili řečníci jako Eva Holozová, manažerka Smart Cities a eventová manažerka z Magistrátu města Brna, Filip Kaczmarek, člen regionálního parlamentu Wielkopolska a bývalý člen Evropského parlamentu, Neda Martic, ředitelka Sítě podnikatelských inkubátorů v chorvatské župě Virovitica-Podravina, a Piotr Franciszek Calbecki, předseda výkonné rady Kujavsko-Pomořského vojvodství. Tito řečníci představili své regiony a sdíleli své zkušenosti a výzvy. Workshop byl pro účastníky interaktivní a po jeho skončení byla také příležitost k networkingu a ochutnání jihomoravského vína a občerstvení z dalších regionů.

 

10. říjen: Setkání European People’s Party (Evropská lidová strana)

V úterý 10. října se konalo setkání politické frakce Evropského parlamentu European People’s Party (EPP). Jeho cílem bylo při příležitosti Evropského týdne regionů a měst oslavit různorodost a tradice evropských vesnic a měst. Zástupci různých regionů tak měli šanci návštěvníkům představit svou regionální gastronomii, umění, hudbu nebo inovace. Události se proto účastnila také kancelář Zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu. Účastníci akce se mohli dozvědět více především o vědě, výzkumu a podnikání v regionu. Na setkání dorazil také prezident EPP v Evropském parlamentu Manfred Weber a prezident EPP v Evropském výboru regionů a měst Olgierd Geblewicz. Kromě nich na události promluvila také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, která se zastavila také na stánku našeho Zastoupení.

 

11. říjen: Kulturní dědictví a kreativita: hnací síla pro malá a středně velká městská centra

Ve středu 11. října zorganizovalo Zastoupení regionu Umbria, Univerzita Perugia, organizace Europa Nostra a Regionální iniciativa pro kulturu a kreativitu workshop zaměřený na kulturní dědictví a kreativitu. Představil především způsoby, jakými mohou oba koncepty podporovat malá a středně velká městská centra. Účastníci se tak například dozvěděli, jakou roli hraje kultura v evropských politikách a kolik financí jí Evropská unie věnuje. Zástupkyně regionu Umbria zase představila projekt, který spolupracuje s knihovnami a muzei. Snaží se je naučit, jak mohou co nejlépe rozšířit své služby také pro znevýhodněné skupiny, jako jsou uprchlíci, ale i lidé žijící s handicapem. Zástupkyně Baskicka zase poukázala na to, jak výstavba Guggenheimova muzea v Bilbau pomohla město přetvořit v zelené i kulturní centrum.

 

11. říjen: Stimulování místních a regionálních projektů Nového evropského Bauhausu

Ve středu 11. října zorganizovali v Evropském výboru regionů a měst zástupci Nového evropského Bauhausu (NEB) workshop zaměřený na stimulaci místních a regionálních projektů zaměřených na tuto iniciativu. Kromě představení hodnot a už existujících projektů NEB se návštěvníci dozvěděli více také o budoucích plánech. V současnosti totiž pokračuje debata o vytvoření nové Mise programu Horizont Evropa, která by se zaměřila právě na NEB. Účastníci konference zdůraznili také odhodlání i nadále zapojovat aktéry ze všech různých úrovní a sektorů. Vyzdvihli také, že se na projektu podíleli zástupci nejen Evropského výboru regionů a měst, ale také Evropského parlamentu a Evropské komise. Mezi dva nejdůležitější chystané projekty pak patří NEB finanční poradenské centrum a Schéma poukazů pro NEB “laboratoře”. Událost byla součástí Evropského týdne regionů a měst.

 

11. říjen: Závazek regionů a měst k Cílům udržitelného rozvoje

Ve středu 11. října proběhl seminář v rámci Evropského týdne regionů a měst s názvem Závazek regionů a měst k Cílům udržitelného rozvoje. Tuto událost uspořádaly Evropský výbor regionů, Eurocities, Rada evropských obcí a regionů a Regions4. Shromáždili se zástupci místních a regionálních samospráv, kteří se aktivně účastnili jednání OSN a podělili se o své zkušenosti s praktickou implementací Cílů udržitelného rozvoje ve svých městech a regionech. Šlo o zástupce Ricarda Ria, starosty portugalské Bragy a zpravodaje Výboru regionů pro SDGs Diany Pretzell z německého města Mannheim a Marty Marin z Baskická vlády.

 

11. říjen: Klimatická adaptace v regionech

Ve středu 11. října se konal workshop s názvem Přizpůsobení se klimatickým změnám jako hnací síla regionální a místní politiky, který byl pořádán sítí ERRIN. Tento workshop především představil úsilí směřující k procesu adaptace na změnu klimatu v různých evropských regionech na základě několika regionálních příkladů. Na workshopu vystoupili Jukka Vornanen, ředitel regionu města Turku, Gwenaelle Paque z regionu Normandie, Liisa-Maija Hurme z Jižní Ostrobothnie a Berit Time z regionu Středního Norska. Workshop zakončila prezentace od Philippe Tulkense ze sekretariátu Mise pro adaptaci na změnu klimatu, který reagoval na odprezentované regionální příklady a jejich výzvy.

 

18. říjen: ZEW polední debata "Hodnocení kohezní politiky EU: Co opravdu víme?"

Polední debata o hodnocení kohezní politiky EU se konala ve středu 18. října v prostorách Zastoupení spolkové země Bádensko-Württembersko při EU. Debata se konala od 12:00 do 14:00 a měla dva bloky, v rámci kterých proběhla debata o hodnocení společné politiky EU, které se zúčastnili Stef Blok, Lewis Dijkstra, Friedrich Heinemann a Dirk H. Kranen. Každý z účastníků vyjádřil svůj postoj ke kohezní politice a její hodnocení. Zmíněny byly také vnímané nedostatky a pozitivní přínosy kohezní politiky EU.

 

19. říjen: HuMUS Webinář: Participativní metody pro zlepšení zdraví půdy

Ve čtvrtek 19. října proběhl online webinář na téma Participativní metody pro zlepšení zdraví půdy, který pořádal HuMUS projekt. Webinář se zaměřoval především na participativní metody při zlepšování půdního stavu a zachovávání zdravé a živé půdy v zemích EU. Participace místních občanů patří mezi hlavní pilíře Půdní mise „Dohoda o půdě pro Evropu“. HuMUS projekt spolupracuje s inspirativními projekty EU zaměřenými na prosazování společného poslání – zlepšování zdraví půdy v Evropě. V první části webináře byl představen předběžný výzkum a jeho metody. V druhé části akce vystoupili vybraní odborníci v oblasti půdy pro zvýšení povědomí o zdravé půdě a její roli pro naši společnost.

 

23.říjen: Schůzka se zástupci z MENDELU

V pondělí 23. října navštívila delegace z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brusel. Během návštěvy delegace představila svůj projekt a domluvila se s Zastoupením JMK na výměně informací. Projekt AFORCLIC, na kterém Mendelova univerzita spolupracuje s univerzitami po celé Evropě, má za cíl vyvinout adaptační strategie v lesnictví s ohledem na globální klimatické změny.

 

24. říjen: LIFE CITYAdaP3: Adaptace na změnu klimatu v rámci společenské odpovědnosti lokálních firem

V úterý 24.října proběhla konference LIFE CITYADAP3 zabývající se adaptačními opatřeními regionů na změnu klimatu. Konference byla vedena Federací obcí regionu Murcia, která spolupracuje se čtyřmi obcemi ve Španělsku a Itálii, Univerzitou v Murcii a poradenstvím EuroVértice. Cílem je vytvoření inovativního mechanismu financování adaptace na změnu klimatu prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a společenské zodpovědnosti firem. Konsorcium LIFE CITYADAP3 si klade za cíl zapojit regiony a místní aktéry do společných adaptačních opatření na změny klimatu. V rámci konference byly prezentovány příklady dobré praxe ze španělských a italských regionů v oblasti změny klimatu díky vzniklé spolupráci. Konference se také zúčastnili členové Evropské komise a Evropského parlamentu.

 

24. říjen: Konzultace na stanovisko k monitorování půdy a její odolnosti

V úterý 24. října se Zastoupení zúčastnilo konzultace se zúčastněnými stranami s cílem získat názory pro stanovisko k monitorování půdy a její odolnosti. Konzultaci pořádala Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energii (ENVE) Evropského výboru regionů, která vypracovala pracovní dokument k navrhované legislativě, který při této příležitosti prezentovala. Navrhovaná legislativa je první iniciativou EU zaměřenou specificky na půdu s cílem dosáhnout zdraví půdy v celé Evropě do roku 2050 v souladu se snahou o nulové znečištění. Její hlavními cíli jsou monitorování degradace půdy, podpora udržitelného hospodaření a remedace kontaminovaných míst.

 

25. říjen: Investiční fórum Paktu starostů a primátorů – Finanční trh energetické účinnosti

Ve středu 25. října proběhla každoroční konference představující úspěšné projekty v oblasti financování energetické účinnosti, adaptačních opatření na klima a inovativního energetického plánování, stejně jako iniciativy fungující v celé Evropě s cílem usnadnit trh s klimatem a financováním udržitelné energie. Konference napomáhá k propojení měst, finančních institucí a dalších aktérů, aby si navzájem představili osvědčené postupy a úspěšná řešení společných problémů. Akci organizují Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise, Generální ředitelství pro opatření v oblasti klimatu a Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) ve spolupráci s iniciativou Paktu starostů a primátorů.

 

25. - 26. říjen: Návštěva náměstka hejtmana Jana Zámečníka a vedoucího odboru regionálního rozvoje Ivo Minaříka v Bruselu

Ve středu 25. a čtvrtek 26. října navštívil Brusel náměstek hejtmana Jan Zámečník a vedoucí odboru regionálního rozvoje Ivo Minařík. Kancelář Zastoupení se podílela na organizační stránce jejich výjezdu. Pomohla zorganizovat například středeční schůzku s komisařkou Věrou Jourovou nebo generálním tajemníkem Evropského výboru regionů Petrem Blížkovským. Ve čtvrtek se delegace setkala se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU. Následně se vydala na téměř celodenní konferenci EU Blue Deal, která se zabývala návrhem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) vytvořit z Blue Deal klíčovou prioritu EU. Reaguje tím na současné i budoucí problémy s vodou, kterým svět v současnosti čelí. Zástupci EHSV proto zvolili vodu jako svou průřezovou iniciativu pro rok 2023. Voda a sucho jsou rovněž zásadní témata pro Jihomoravský kraj.

 

26. říjen: Promítání dokumentu Fashion Goes Green a workshop v Café Hoffmann

Ve čtvrtek 26. října se Zastoupení spolupodílelo na promítání dokumentu Fashion Goes Green v Café Hoffmann a s ním spojeném workshopu pořádaném Českým centrem v Bruselu. Jedná se o film zaměřený na historii a budoucnost "moravského Manchesteru", tedy města Brna. Zkoumá mimo jiné otázku toho, jak se textilní kulturní dědictví projevuje v dnešní podobě města a jeho nových textilních projektech. Po promítání následoval workshop takzvaného upcyclingu, přetváření už použitých látek a materiálů v nové produkty, který vedla vedoucí oboru Ekotextilní design na SŠUD v Brně Světlana Kulíšková Ruggiero. Zároveň měli návštěvníci možnost položit otázku režisérovi dokumentu Emanuelovi Ruggierovi. Na místě byla také k dispozici ochutnávka vybraného jihomoravského vína.

 

27. říjen: Konference Evropský přehled klimatu

V pátek 27. října se v prostorách Evropské komise konala konference s názvem Evropský přehled klimatu. Jejím cílem bylo udělat “inventuru” opatření souvisejících s klimatem. Uplynulo totiž osm let od doby, kdy v roce 2015 přijalo 196 zemí Pařížskou dohodu, tedy první právně závaznou smlouvu na světě usilující o omezení globálního oteplování na 1,5 °C nebo maximálně 2 °C nad předindustriální úroveň. Událost rovněž usilovala o přispění k diskuzi o prvním přezkumu celosvětového pokroku cílů Pařížské dohody, který bude uzavřen v listopadu na konferenci COP28. Její součástí proto byla také otevřená debata s tvůrci politik na vysoké úrovni z EU i celého světa. Události se rovněž zúčastnili zástupci mezinárodních organizací, firem, akademické obce, mládeže a další.