Nastavna pravila kurseva češkog

Stupanje na snagu: od 1. 9. 2021.

 

 

NASTAVNA PRAVILA KURSEVA ČEŠKOG JEZIKA U SRBIJI

 

izdata u skladu sa Dokumentom o osnivanju doprinosne organizacije Kancelarije Južnomoravske regije za međuregionalnu saradnju (u daljem tekstu samo „KJMR“) koji je bio odobren od strane Skupštine Južnomoravske regije na osnovu odluke br. 441/09/Z 8 od 17. septembra 2009.

 

 I. Osnovne odredbe 

Predmet aktivnosti KJMR-a na osnovu Čl. III st. 1 dokumenta o osnivanju je posredovanje i obezbeđenje nastave češkog jezika u partnerskim stranim regijama, uključujući obezbeđenje nastavnih materijala.

 

II. Definisanje nastave 

Nastava češkog jezika u Srbiji koncipirana je kao osnovni dvogodišnji kurs na koji se nadovezuje kurs za polaznike koji su završili osnovni kurs. Kursevi su organizovani u okviru dva lektorata. Održavaju se u trima institucijama na sledećim nivoima jezika:

A. lektorat Kragujevac:

1. Prva kragujevačka gimnazija, Daničićeva 1, Kragujevac

 • osnovni kurs - početnici

 • osnovni kurs - napredni

 • nadovezujući kurs

2. Prva tehnička škola, Radoja Domanovića 8, Kragujevac

 • osnovni kurs - početnici

Kursevi u Kragujevcu namenjeni su srednoškolcima, studentima, zaposlenicima i drugim stanovnicima Šumadijskog okruga koji su zainteresovani za učenje češkog jezika.

B. lektorat Beograd:

3. Češka beseda, Svetozara Markovića 79/I, Beograd

 • osnovni kurs - početnici

 • osnovni kurs - napredni

Kursevi u Beogradu namenjeni su osobama zainteresovanim za učenje češkog jezika koje su završile medicinski fakultet ili srednju medicinsku školu, a koje žele da se zaposle u struci u Češkoj Republici. U ciljnu grupu spadaju i srednjoškolci koji žele da nastave studije na medicinskim fakultetima u Češkoj Republici.

 

III. Pravila nastave 

1. Kapacitet kurseva ograničen je kapacitetom učionice, gde se nastava održava.

2. Jedan čas traje 45 minuta. Trajanje nastave na svim nivoima određeno je na osnovu ovih pravila:

A. lektorat Kragujevac

Nastava se održava na osnovu školske godine u Srbiji. Nastava u okviru svih grupa organizovana je 2x nedeljno po 2 časa. Nadovezujući kurs se održava 1x nedeljno po 2 časa.

U slučaju da nastavi učestvuje manje od 3 polaznika, dolazi do kraćenja nastave na 60 minuta na svim nivoima.

B. lektorat Beograd

Nastava u Beogradu održava se 2x nedeljno po 2 časa na osnovu školske godine u Srbiji.

U slučaju da nastavi učestvuje manje od 3 polaznika, dolazi do kraćenja nastave na 60 minuta.

 

IV. Uslovi prijema na kurs

1. Kurs češkog jezika može pohađati fizičko lice starije od 14 godina na osnovu obavezujuće prijave. 

2. Za zaključenje ugovora između KJMR-a i polaznika kursa potrebni su sledeći lični podaci: ime, prezime, telefon i imejl adresa. Drugi potrebni podaci su podaci o stečenom obrazovanju, odnosno o obrazovnoj ustanovi koju podnosioci prijave pohađaju ili su završili. U slučaju zaposlenog lica potreban je podatak o poslu koji obavlja. 

3. Osoba mlađa od 15 godina može postati polaznik kursa samo na osnovu pismene saglasnosti zakonskog zastupnika. 

4. KJMR obrađuje lične podatke polaznika kursa u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (EU) 2016/679. Principi obrade ličnih podataka deo su ovog dokumenta. 

 

V. Osnovna prava i obaveze polaznika kursa

 1. KJMR će obezbediti polaznicima redovno održavanje nastave češkog jezika na osnovu rasporeda koji će biti određen na početku školske godine.

2. Polaznici su obavezni da redovno pohađaju nastavu u određenom terminu. Ukoliko ne mogu da učestvuju nastavi, obavezni su da unapred obaveste lektora – lično, putem telefona ili imejla – da neće prisustvovati nastavi.

3. U slučaju zatvaranja srednjih škola ili uvođenja kombinovane nastave zbog mera protiv korona virusa, nastava češkog jezika odvijaće se na daljinu posredstvom elektronskih komunikacionih mreža koje će biti odabrane od strane lektora češkog. Nastava će biti organizovana u skladu sa rasporedom određenim na početku školske godine. 

4. Polaznici su obavezni da pruže novčanu naknadu za nastavne materijale u visini od 500 dinara za svako polugodište, i to najkasnije jedan mesec od početka nastave u svakom polugodištu. Novčanu naknadu za nastavne materijale ne pružaju polaznici nadovezujućeg kursa. U slučaju da polaznici kursa neće pružiti novčanu naknadu u određenom terminu, neće moći nastaviti da pohađaju kurs.

5. Novčanu naknadu za nastavne materijale prikuplja lektor koji je obavezan da uplati skupljeni novac u češkoj protivrednosti po fiksnom kursu na račun KJMR-a prema uputstvima. 

6. Polaznici su obavezni da nabave Udžbenik češkog jezika na osnovi srpskog jezika koji će biti korišćen sve vreme trajanja osnovnog dvogodišnjeg kursa. Cena novog udžbenika je 1.500 dinara.

7. Prodaju udžbenika obezbeđuje KJMR posredstvom lektora češkog jezika koji je obavezan da uplati skupljeni novac u češkoj protivrednosti po fiksnom kursu na račun KJMR-a prema uputstvima. 

8. Lektor će pripremiti listu za svaki jezički kurs, na kojoj će biti navedena visina novčane naknade za nastavne materijale u dinarima (RSD), uplaćena cena udžbenika u dinarima (RSD) i datum uplate zajedno sa potpisom polaznika kursa.

 

9. Svi polaznici imaju pravo da konkurišu za raspisane obrazovne projekte KJMR-a. Kriterijumi za izbor polaznika su sledeći: dolaženje na časove češkog, rezultati na kursu i motivacija polaznika. Drugi kriterijumi za obrazovne projekte biće određeni za vreme trajanja drugog polugodišta.

 

VI. Završne odredbe

1. Svi polaznici kursa su obavezni da pročitaju i poštuju nastavna pravila. Neznanje nastavnih pravila, uključujući priloge, ne oslobađa polaznike kursa odgovornosti za eventualne posledice njihovog kršenja. 

2. Izuzetke od nastavnih pravila dozvoljava KJMR.

3. Prilozi ovih nastavnih pravila čine njihov sastavni deo.

4. Ova nastavna pravila važi neodređeno vreme.

 

VII. Prilozi

1. Termini i mesta održavanja kursa u određenoj školskoj godini.

2. Principi obrade ličnih podataka i upustvo o zaštiti ličnih podataka.

 

 

 

Pripremila je:             Mihaela Dufkova 

                   koordinator obrazovnih projekata KJMR-a

 

 

Odobrila je:             Pavla Filipova 

                      zamenica direktorke KJMR-a

 

 

 

 U Brnu dana 30. avgusta 2021. 

 

 _____________________________________________________________________________________

 

Prilog br. 1

  

Termini i mesta održavanja nastave u školskoj 2021./2022. godini

 

 A. lektorat Kragujevac

a) Kurs za početnike podeljen je u dve grupe, broj polaznika ograničen je kapacitetom učionice.

 

 • u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji se održava nastava u okviru jedne grupe u terminu: 

   utorak i četvrtak od 20:00 do 21:30

 • Prvoj tehničkoj školi se odžava nastava za đake škole u okviru jedne grupe u terminu:

    utorak i četvrtak od 12:00 do 13:30

b) Kurs za napredne polaznike kursa se održava u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji u okviru jedne grupe u terminu:

    ponedeljak i petak od 20:00 do 21:30

 c) Nadovezujući kurs se održava u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji u okviru jedne grupe u terminu:

    ponedeljak od 18:30 do 20:00

 

 B. lektorat Beograd

 a) Kurs za početnike se održava u Češkoj besedi u okviru jedne grupe u terminu:

       sreda i nedelja od 20:00 do 21:30

 b) Kurs za napredne polaznike se održava u Češkoj besedi u okviru jedne grupe u terminu:

        sreda i nedelja od 18:30 do 20:00

 

Časove u školskoj 2021./2022. godini drži u okviru oba lektorata češki lektor Jan Zorbić.

 

 

Mihaela Dufkova, v. r.

koordinator obrazovnih projekata KJMR-a

 

 

Brno, septembar 2021.

 

______________________________________________________

 

 Prilog br. 2

 

 

Principi obrade ličnih podataka i način zaštite ličnih podataka

 

U vezi sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EU-a) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u skladu sa obradom ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju direktive 95/46/ES (u daljem tekstu samo „Uredba“), Kancelarija Južnomoravske regije za međuregionalnu saradnju, doprinosna organizacija (u daljem tekstu samo „KJMR“) izdaje ove Principe obrade ličnih podataka polaznika kursa (u daljem tekstu samo „polaznika“).

 

Rukovalac ličnih podataka je

Kancelarija Južnomoravske regije za međuregionalnu saradnju, doprinosna organizacija sa sedištem Cejl 494/25, 602 00 Brno, Češka Republika, ID: 711 75 938 (u daljem tekstu samo „rukovalac“)

Kontakt:info@kjmk.eu

 

Svrha i obim obrade ličnih podataka polaznika

Rukovalac obrađuje lične podatke polaznika u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju nastave češkog jezika koje je bio sklopljen između KJMR-a i polaznika u trenutku podnošenja obavezujuće prijave.

Rukovalac uvek obrađuje lične podatke polaznika samo u meri neophodnoj za postignuće svrhe obrade (više informacija u nastavnim pravilima). Odbijanje pruženja ličnih podataka može biti razlog da polazniku neće biti omogućeno da pohađa kurs.

Takođe, KJMR čuva lične podatke zakonskog zastupnika (ime, prezime i telefon), ukoliko je polaznik mlađi od 15 godina.

 

Primaoci ličnih podataka i njihovo čuvanje

Primaoci ličnih podataka su osobe kojima rukovalac pruža lične podatke. Primaoci mogu biti uglavnom lektor, koordinator obrazovnih projekata i zaposlenici KJMR-a koji će raditi sa ličnim podacima u okviru njihovih radnih zadataka, osnivač KJMR-a i druga pravna lica u oblasti obrazovanja. Rukovalac čuva dokumentaciju običnim sredstvima sa ciljem sprečavanja pristupa neovlašćenim licima.

 

Kategorije obrađivanih ličnih podataka, vreme njihove obrade i prava subjekata podataka

Rukovalac obrađuje lične podatke koje je dobio od polaznika, za vreme trajanja kursa i naredne tri godine.

 

Na osnovu uslova propisanih Uredbom podnosilac ima prava:

 • na pristup ličnim podacima,
 • na dopunu nepotpunih podataka ili prepravku netačnih ličnih podataka,
 • na brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka,
 • na prenosivost ličnih podataka na drugog obrađivača,
 • da uloži prigovor na obradu ličnih podataka,
 • da nije predmet automatizovanog individualnog donošenja odluka.
 •  

Podnosioci mogu da primene svoja prava na osnovu zahteva koji će dostaviti na imejl adresu rukovaoca. Zahtev će biti obrađen bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije jedan mesec nakon dostave zahteva.

Podnosilac ima prava da se u vezi obrade ličnih podataka žali nadzornom organu, tj. Uredu za zaštitu ličnih podataka sa sedištem u Pragu.

 

 

Pavla Filipova, v. r.

zamenica direktorke Kancelarije Južnomoravske

regije za međuregionalnu saradnju, d. o.