< Back

Program EU pro zdraví (EU4Health)

6. 4. 2021

EZHfB QX0AIkxfN

V reakci na krizi spojenou s pandemií COVID-19 vznikl nový ambiciózní specializovaný evropský program „EU pro zdraví“ (EU4Health), který by měl zajistit ochranu zdraví v celé EU, respektive ve všech politikách a činnostech Unie v souladu s přístupem „jedno zdraví“. Tento program vstoupil v platnost 26. března 2021.

Program EU pro zdraví je součástí budoucí silné evropské zdravotní unie a je vnímán jako nástroj k provádění dlouhodobých změn v oblasti veřejného zdraví, který zajistí silnější, odolnější a přístupnější systémy zdravotní péče EU.

 • V rámci tzv. evropské zdravotní unie by se měly všechny země EU společně připravovat a reagovat na zdravotní krize, tedy by měly být zajištěny dostupné, cenově přijatelné a inovativní zdravotnické potřeby. Země by rovněž měly spolupracovat na posílení prevence a léčby nemocí.
 • Mezi klíčové iniciativy evropské zdravotní unie by měla patřit právě připravenost a reakce na krize, tzn. posílení koordinace na úrovni EU. Zároveň by mělo dojít k revizi mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropské agentury pro léčivé přípravky s cílem zajistit přísnější dohled, vědeckou analýzu a poradenství před krizí a v jejím průběhu.

Pracovní program programu EU pro zdraví bude zveřejněn po konzultaci s členskými státy v příslušné řídicí skupině EU pro zdraví. Program bude prováděn nově zřízenou Evropskou výkonnou agenturou pro zdraví a digitální oblast (HaDEA), jež byla spuštěna 1. 4. 2021.

Z hlediska financí je program EU pro zdraví největším programem EU v oblasti zdraví. Na podporu inovací ve zdravotnictví a budování odolnějších systému zdravotní péče bude v rámci tohoto programu uvolněno 5,1 miliardy EUR. Finance z tohoto programu obdrží nejen členské státy EU, ale také zdravotnické organizace či nevládní organizace. O finanční prostředky bude možné žádat od letošního roku. Možnosti financování EU pro zdraví na regionální a místní úrovni budou prodiskutovány na webináři, který se koná 27. dubna 2021 a pořádá jej evropská síť regionů ERRIN (pracovní skupina Zdraví).

 

Mezi hlavní cíle programu EU pro zdraví patří:

 • zlepšování a podpora zdraví v Evropské unii
 • ochrana občanů EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami ® vytváření rezerv zdravotnických potřeb pro případ krize a vytváření rezerv zdravotnických pracovníků a odborníků, kteří mohou být zmobilizováni v reakci na krize napříč EU
 • posilování přístupnosti a cenové dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a produktů potřebných v krizi (souvisí s podporou zdravotnických a farmaceutických inovací a podporou ekologické výroby)
 • posilování systémů zdravotní péče, jejich odolnosti a snaha naučit je účinněji využívat zdroje ® urychlení digitální transformace systémů zdravotní péče (souvisí také se zintenzivněním prevence nemocí a propagace významu dobrého zdravotního stavu u stárnoucí populace a s podporou přístupu ke kvalitní zdravotní péči pro zranitelné skupiny obyvatel)

Program EU pro zdraví má doplňovat činnosti členských států v oblasti zdravotnictví. Měl by pomoci EU lépe čelit také dlouhodobým hrozbám – např. stárnutí populace či nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči (nejen mezi jednotlivými pacienty, ale také mezi regiony a státy). Zároveň má tento program podporovat priority Evropské komise v oblasti zdravotnictví, mezi něž patří:

 • boj proti rakovině
 • snižování výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám
 • zvyšování míry proočkovanosti
 • pokračování v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví
 • rozšíření iniciativy evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění.

Jelikož má tento program urychlit digitální transformaci systémů zdravotní péče, budou z programu financována také opatření související s elektronickým zdravotnictvím a vytvářením evropského datového prostoru pro zdravotnické údaje.

Díky programu EU pro zdraví by měla mít EU v případě dalších krizí k dispozici více účinnějších nástrojů pro přijímání rychlých a koordinovaných opatření. Právě během pandemie COVID-19 se totiž ukázalo, že nedostatky EU tkví právě v nedostatečné koordinaci mezi členskými státy během zdravotní krize, stejně jako je patrný nedostatek investic do systémů zdravotní péče souvisejících s připraveností na budoucí výzvy.

 

Možnosti spolupráce v rámci programu EU pro zdraví:

 • přeshraniční spolupráce a partnerství (zde důraz na roli regionů) ® předávání a šíření inovací
 • pomoc a vzájemná podpora, odborné poradenství či např. twinning – zejména pro země, skupiny zemí nebo regiony, které to nejvíce potřebují
 • vzdělávací a výměnné programy pro zdravotníky a lékaře ® zdravotníci by měli být školeni pro účely jejich vysílání po EU
 • spolupráce na urychlení vývoje, registrace a dostupnosti inovativních bezpečných a účinných léčivých přípravků