Výukový řád kurzů češtiny

Účinnost: od 1. 9. 2021

 

 

VÝUKOVÝ ŘÁD KURZŮ ČESKÉHO JAZYKA V SRBSKU

 

vydaný v souladu se  Zřizovací listinou příspěvkové organizace Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci (dále jen „KJMK“) schválenou Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 441/09/Z 8 ze dne 17. září 2009.

 

 I. Základní ustanovení

Předmětem činnosti KJMK je dle Čl. III odst. 1 zřizovací listiny zprostředkování a zabezpečení možnosti výuky českého jazyka v partnerských zahraničních regionech včetně zabezpečení výukových materiálů.

 

II. Vymezení výuky

Výuka českého jazyka v Srbsku je koncipována jako základní dvouletý kurz a navazující kurz pro absolventy kurzu základního. Kurzy jsou realizovány ve dvou lektorátech a třech institucích v následujících jazykových úrovních:

A. lektorát Kragujevac:

1. První kragujevacké gymnázium, Daničićeva 1, Kragujevac

 • základní kurz - začátečníci

 • základní kurz - mírně pokročilí

 • navazující kurz

2. První technická škola, Radoja Domanovića 8, Kragujevac

 • základní kurz - začátečníci

Kurzy v Kragujevaci jsou určeny pro středoškoláky, vysokoškoláky, pracující a další občany regionu Šumadija se zájmem o učení se českému jazyku.

B. lektorát Bělehrad:

3. Česká beseda, Svetozara Markovića 79/I, Bělehrad

 • základní kurz - začátečníci

 • základní kurz - mírně pokročilí

Kurzy v Bělehradu jsou určeny pro zájemce o studium českého jazyka, kteří jsou absolventy vysokých nebo středních škol se zdravotnickým zaměřením a chtějí nalézt uplatnění v České republice a dále pro studenty, jejichž cílem je pokračovat ve studiu na lékařských fakultách v ČR.

 

III. Rozsah a pravidla výuky

1. Kapacita kurzů je omezena velikostí učeben, kde výuka probíhá.

2. Běžnou vyučovací hodinou se rozumí 45 minut. Délka výuky v rámci jednotlivých jazykových úrovní se řídí těmito pravidly:

A. lektorát Kragujevac

Výuka se řídí průběhem školního roku v Srbsku. Výuka všech skupin, s výjimkou navazujícího kurzu, probíhá 2x týdně 2 vyučovací hodiny. Navazující kurz probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny.

V případě, že se hodiny zúčastní méně než 3 studenti, dochází ke zkrácení výuky na 60 minut, a to ve všech jazykových úrovních.

B. lektorát Bělehrad

Výuka na lektorátu Bělehrad se řídí průběhem školního roku v Srbsku. Probíhá 2x týdně 2 vyučovací hodiny.

V případě, že se výuky zúčastní méně než 3 studenti, dochází ke zkrácení výuky na 60 minut. 

 

IV. Podmínky přijetí

1. Kurzistou se může stát fyzická osoba starší 14 let na základě vyplnění závazné přihlášky.

2. K uzavření smlouvy se zájemcem o jazykový kurz jsou vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon a mailová adresa. Dalšími potřebnými údaji jsou údaje o navštěvované škole či (vy)studovaném oboru, případně údaje o zaměstnání. 

3. Student do 15 let se může stát kurzistou pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

4. KJMK zpracovává osobní údaje kurzistů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto výukového řádu. 

 

V. Základní práva a povinnosti kurzisty

1. KJMK zabezpečuje pravidelné konání výuky českého jazyka na základě rozvrhu, který je stanoven na začátku školního roku.

2. Kurzisté jsou povinni docházet do kurzů pravidelně ve stanoveném termínu. Nemohou-li se výuky zúčastnit, jsou povinni se předem - osobně, telefonicky či e-mailem- omluvit lektorovi.

3. V případě uzavření středních škol nebo omezení výuky z důvodu koronavirových opatření budou kurzy češtiny probíhat distančně prostřednictvím on-line komunikačních kanálů, jež budou upřesněny lektorem. Výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem stanoveným na začátku školního roku. 

4. Kurzisté jsou povinni uhradit příspěvek na učební materiály ve výši 500 dinárů za každé pololetí a to nejpozději do jednoho měsíce po zahájení výuky v každém pololetí. Příspěvek na učební materiál neplatí kurzisté navazujícího kurzu. Neuhrazení příspěvku do daného termínu má za následek ukončení studia v kurzu.

5. Příspěvky na učební materiály vybírá lektor, který je povinen příspěvky přepočtené pevným kurzem zaslat na účet KJMK v CZK dle pokynů. 

6. Povinností kurzisty je pořídit si k výuce Učebnici českého jazyka na základě srbštiny, která je používána po celou dobu trvání základního dvouletého kurzu. Cena nové učebnice je 1.500 dinárů.

7. Prodej učebnice zajišťuje KJMK prostřednictvím lektora českého jazyka, který je povinen vybrané finanční prostředky přepočtené pevným kurzem zaslat na účet KJMK v CZK dle pokynů. 

8. Lektor vytvoří jmenné seznamy jednotlivých kurzů, kde je povinen zapsat příspěvek na učební materiály v RSD, uhrazenou cenu učebnice v RSD a datum úhrady společně s podpisem studenta. 

9. Všichni kurzisté mají právo hlásit se na související vzdělávací projekty realizované KJMK a účastnit se příslušných výběrových řízení. Kritéria pro výběr uchazečů jsou: docházka do kurzů, studijní výsledky a motivace jednotlivých zájemců. Další požadavky a kritéria výběru na jednotlivé vzdělávací projekty budou upřesněny v průběhu druhého pololetí.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Všichni kurzisté mají povinnost se s výukovým řádem a jeho přílohami seznámit a dodržovat je. Neznalost výukového řádu včetně příloh nezbavuje kurzisty odpovědnosti za možné důsledky jejich porušování. 

 2. Výjimky z výukového řádu povoluje KJMK.

3. Nedílnou součástí výukového řádu jsou přílohy.

4. Tento výukový řád platí na dobu neurčitou.

 

VII. Přílohy

1. Termíny a místa výuky pro daný školní rok.

2. Zásady zpracování osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Zpracovala: ..……………….……………………………………….

                               Michaela Dufková v. r.

                koordinátorka jazykových projektů KJMK

 

 

Schválila: ……………………………….………………………….

                             Pavla Filipová v. r.

                     zástupkyně ředitelky KJMK

 

 

 

 

V Brně dne 30. srpna 2021

 

 _____________________________________________________________________________________

 

Příloha č. 1

  

Termíny a místa výuky pro školní rok 2021/2022

 

 A. lektorát Kragujevac

a) Kurz začátečníků je rozdělen do dvou až tří skupin, maximální počet kurzistů je omezen velikostí učebny. 

 • na Prvním kragujevackém gymnáziu probíhá výuka v jedné skupiny v termínech:

    úterý a čtvrtek od 20:00 do 21:30

 • na První technické škole probíhá výuka žáků zdejší školy v jedné skupině v termínu: 

    úterý a čtvrtek od 12:00 do 13:30 

b) Kurz mírně pokročilých probíhá pouze na Prvním kragujevackém gymnáziu v jedné skupině v termínu:    

    pondělí a pátek od 20:00 do 21:30

 c) Navazující kurz probíhá na Prvním kragujevackém gymnáziu v jedné skupině v termínu:

    pondělí od 18:30 do 20:00

 

 B. lektorát Bělehrad

 a) Kurz začátečníků probíhá v České besedě v jedné skupině v termínu:

       středa a neděle od 20:00 do 21:30

 b) Kurz mírně pokročilých probíhá v České besedě v jedné skupině v termínu:

       středa a neděle od 18:30 do 20:00

 

Ve školním roce 2021/2022 vyučuje češtinu na obou lektorátech český lektor Bc. Jan Zorbić.

 

 

Michaela Dufková v. r.

koordinátorka jazykových projektů KJMK

 

 

V Brně, září 2021

 

______________________________________________________

 

 Příloha č. 2

 

 

Zásady zpracování osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů

 

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), vydává Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace (dále jen „KJMK“) tyto Zásady zpracování osobních údajů kurzistů (dále jen „kurzista“).

 

Správcem osobních údajů kurzistů je

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, IČO: 711 75 938 (dále jen „správce“)

Kontaktní e-mail: info@kjmk.eu

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů uchazečů

Správce zpracovává osobní údaje kurzistů pro účely splnění smlouvy o poskytování výuky českého jazyka, kterou s kurzistou uzavřela přijetím závazné přihlášky.

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu zpracování (viz výukový řád). Odepření poskytnutí osobních údajů může být důvodem pro nezařazení kurzisty do výuky, případně jeho vyloučení z kurzu.

Dále KJMK uchovává osobní údaje zákonného zástupce (jméno, příjmení a telefon), je-li přihlášený kurzista mladší 15 let.

 

Příjemci osobních údajů a jejich zabezpečení

Příjemci osobních údajů jsou osoby, kterým správce poskytuje osobní údaje. Příjemci mohou být zejména lektor, koordinátorka projektů a zaměstnanci KJMK, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů, zřizovatel KJMK a další právnické subjekty v oblasti školství. Písemnosti správce uchovává tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, doba jejich zpracování a práva subjektu údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané od kurzistů po dobu trvání kurzu a tři roky poté.

 

Za podmínek stanovených v Nařízení má kurzista právo:

 

 • na přístup k osobním údajům,
 • na doplnění nebo opravu nepřesných osobních údajů,
 • na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 

 

Svá práva může kurzista uplatnit zasláním žádosti na kontaktní e-mailovou adresu správce. Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Se stížností týkající se zpracování osobních údajů má kurzista právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

 

Pavla Filipová v. r.

zástupkyně ředitelky Kanceláře Jihomoravského

kraje pro meziregionální spolupráci, p. o.