< Zpět

Spuštění programu Erasmus Plus pro období 2021-2027

29. 3. 2021

165062960 2946059772275519 7281496233365818114 o

Evropská komise přijala první roční pracovní program programu Erasmus+ na období 2021-2027. Nový program Erasmus+ nabízí příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je určen žákům, vysokoškolským studentům i účastníkům odborného vzdělávání a přípravy, účastníkům vzdělávání dospělých, výměn mládeže, pracovníkům s mládeží a sportovním trenérům.

V rámci celkového rozpočtu bude 30 % investováno do projektů přeshraniční spolupráce. Může se jednat o instituce vysokoškolského vzdělávání (např. iniciativa „Evropské univerzity“), školy, vzdělávání učitelů a pedagogické fakulty (např. pedagogické akademie Erasmus+), střediska vzdělávání dospělých, mládežnické a sportovní organizace, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (např. centra excelence odborného vzdělávání) a další aktéry v oblasti učení. Organizace tak získají zkušenosti v mezinárodním měřítku spolupráce, budou více motivované k inovačním přístupům a budou schopny mezi sebou sdílet osvědčené postupy.

Rozpočet: 26,2 miliard EUR (téměř dvojnásobný oproti finančnímu období 2014-2020) doplněný o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy EUR z vnějších nástrojů EU.

První výzvy k předkládání návrhů v rámci nového programu. Výzva se týká těchto akcí programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

-        Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže – uzávěrka pro předkládání žádostí do 11. května ve 12:00

-        Aktivity participace mládeže - uzávěrka pro předkládání žádostí do 11. května ve 12:00

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

-        Partnerství pro spolupráci:

  • Kolaborativní partnerství – uzávěrka do 20. května ve 12:00
  • Partnerství malého rozsahu - uzávěrka do 20. května ve 12:00

-        Partnerství na podporu špičkové úrovně:

  • Centra excelence odborného vzdělávání - uzávěrka do 7. září v 17:00
  • Pedagogické akademie Erasmus+ - uzávěrka do 7. září v 17:00
  • Akce Erasmus Mundus - uzávěrka do 26. května v 17:00

-        Partnerství pro inovace:

  • Aliance pro inovace - uzávěrka do 7. září v 17:00

-        Neziskové sportovní akce - uzávěrka do 20. května ve 17:00

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora rozvoje politik a spolupráce

-        Evropská mládež spolu - uzávěrka do 24. června v 17:00

Akce programu Jean Monnet:

-        Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání - uzávěrka do 2. června v 17:00

-        Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy - uzávěrka do 2. června v 17:00

Více informací o jednotlivých uzávěrkách pro předkládání žádostí zde.

Způsobilí žadatelé: jakýkoliv veřejný nebo soukromý subjekt působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu může požádat o financování za pomoci vnitrostátních agentur programu Erasmus+, které mimo jiné poskytují informace o novém programu.

Hlavními prvky programu jsou:

-        Inkluzivní Erasmus+ se bude soustředit na lidi s omezenými příležitostmi včetně osob se zdravotním postižením, či pocházejících z různých kulturních, sociálních a ekonomických prostředí a osob žijících ve venkovských a odlehlých oblastech. Posílí se rovněž mezinárodní rozměr programu v zájmu spolupráce se třetími zeměmi.

-        Digitální Erasmus+ poskytne vysoce kvalitní digitální odbornou přípravu, posílí kapacitu učitelů v této oblasti, aby využívali digitální nástroje v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání. Podpoří další spolupráci na platformách jako je např. eTwinning, která slouží ke komunikaci, spolupráci a sdílení nápadů mezi zaměstnanci škol napříč evropskými zeměmi, nebo portál School Education Gateway. Poskytne také možnost účastnit se stáží v digitálním odvětví. Provádění programu bude dále digitalizováno a zjednodušeno úplným zavedením evropské studentské karty, pomocí které si budou moct studenti vyřídit všechny administrativní náležitosti spojené s obdobím mobility.

-        Zelený Erasmus+ se bude snažit pobízet studenty k využívání udržitelné dopravní sítě místo letecké dopravy pomocí finančních pobídek. Bude rovněž investovat do projektů na podporu informovanosti o otázkách životního prostředí a usnadňovat výměny související se zmírňováním klimatické krize.

-        Erasmus+ pro mladé lidi kde nedílnou součástí programu je iniciativa DiscoverEU, která nabídne 18letým šanci cestovat měsíc po Evropě, ideálně železniční dopravou. Program Erasmus+ bude rovněž podporovat příležitosti k výměnám a spolupráci prostřednictvím nových aktivit zaměřených na účast mladých lidí, které by měly těmto lidem umožnit angažovat se v demokratickém životě, což zvýší jejich povědomí o společných evropských hodnotách a základních právech a dá jim možnost setkat se s činiteli s rozhodovacími pravomocemi na místní, vnitrostátní a evropské úrovni.

Co je nového?

-        Podpora smíšeného vzdělávání (online učení s týmovou práci s krátkodobými fyzickými mobilitami v zahraničí) v rámci programu Blended Intensive Program

-        Dvojnásobné množství možností pro studenty odborného vzdělávání pro krátkodobou a dlouhodobou mobilitu (ErasmusPro) také do zemí mimo Evropu.

-        Podpora krátkodobých i dlouhodobých mobilit žáků na základních a středních školách jak pro jednotlivce, tak pro celé třídy.

-        Podpora mobility dospělých studentů- vzdělávací příležitost na míru pro dospělé.

-        Podpora účasti na demokratickém životě – podpora mezinárodních iniciativ vedené neformálními skupinami mládežnických organizací v zapojení se do občanské společnosti prostřednictvím mládežnických participačních aktivit.

-        Iniciativa DiscoverEU součástí programu Erasmus+.

-        Aktivity v oblasti mobility budou doplněny vzdělávací příležitostí prostřednictvím online jazykového vzdělávání Erasmus+ Online Language Support (OLS) nebo jinými formami jazykové podpory.

-        Program poskytne platformu pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání, která nabídne vysoce kvalitní odborné dovednosti, podpoří aktivity podnikání, začleňování a inovace.

-        Zahájení Akademie pro učitele, která poskytne odborné znalosti a školení pro učitelé, školitelé, včetně online vzdělávání a zajistí začlenění žáků a studentů s omezenými příležitostmi.

-        Společné magisterské studium Erasmus Mundus bude mít nové znaky, které posílí účast vysokých škol v partnerských zemích.