< Zpět

Program pro mladé zvolené politiky (YEP) 2022

11. 3. 2022

4662 YEPs branding WEB 900x600px

Výzva k participaci v komunitě mladých zvolených politiků YEP

 

Backround:

Evropský výbor regionů (dále jen "VR") usiluje o to, aby se EU přiblížila svým občanům. Evropská komise a Rada EU mají povinnost konzultovat s VR návrhy v oblastech, které mají dopad na regionální či místní úrovni – jedná se o hospodářskou, sociální a územní soudržnost, strukturální fondy, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, zaměstnanost a sociální věci, vzdělávání, mládež, odbornou přípravu, kulturu a sport, životní prostředí, energetiku a změnu klimatu, dopravu, transevropské sítě a veřejné zdraví.

Výzva

Výbor regionů vyzývá mladé politiky do 40 let věku, aby se připojili ke komunitě mladých zvolených politiků.

Podmínky účasti a kritéria výběru:

 • demokraticky zvolený politik na regionální či místní úrovni v jednom z členských států EU,
 • narození po 1. lednu 1982,
 • nejste členy VR ani náhradníky,
 • dobrá úroveň angličtiny nebo francouzštiny,
 • vyplnění a odeslání přihlášky nejpozději 8. dubna 2022.

Uchazeči budou vybráni na základě posouzení kvality přihlášky a s ohledem na zajištění genderové vyváženosti a vyváženosti z hlediska zastoupení regionální a místní úrovně a politické a státní příslušnosti.

Cíl výzvy:

 • navázání kontaktů s dalšími mladými zvolenými politiky z EU a politiky působícími na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni,
 • výměna osvědčených postupů s dalšími místními a regionálními politiky prostřednictvím YEPcommunity.eu,
 • porozumění příležitostem, které EU nabízí místním a regionálním územním celkům,
 • vystupování jménem obcí a regionů EU v rámci evropského legislativního procesu,
 • zviditelnění se v evropských kruzích.
 • možnost účastnit se různých komunikačních aktivit souvisejících s tímto programem.

Program YEP přispívá k Evropskému roku mládeže

 3 témata, která je nutno v přihlášce seřadit dle preferencí:

 1. Přiblížení Evropy občanům - propojení města či regionu s EU, jako zdroj inspirace v podpoře demokracie a nalezení způsobů, jak zapojit mladé lidi do demokratické diskuse a veřejného života na místní úrovni
 2. Budování odolných komunit - hlubší přehled o Zelené dohodě pro Evropu a uhlíkovou neutralitu a vzájemná inspirace s ostatními mladými zvolenými politiky, členy VR a dalšími politickými činiteli
 3. Soudržnost coby základní hodnota - možnosti financování místních a regionálních orgánů.

 

Rozsah a aktivity:

Délka trvání: do jara roku 2023

Aktivity se budou konat po celý rok - některé z nich jsou povinné.

Předběžný seznam aktivit na rok 2022:

 • pravidelná měsíční setkání určená k navazování kontaktů
 • účast na schůzích komisí a plenárních zasedáních
 • účast na veřejných konzultacích
 • 25. května: úvodní setkání – povinné
 • 22. června: školení na téma Přiblížení Evropy občanům – povinné
 • školení na téma Budování odolných komunit – povinné
 • září: akce v rámci výjezdní schůze předsednictva
 • říjen: školení na téma Soudržnost coby základní hodnota – povinné
 • 10.–13. října: 20. ročník Evropského týdne regionů a měst, akce pro mladé zvolené politiky – povinné
 • říjen/listopad: Fórum mladých zvolených politiků
 • listopad: konference EuroPCom

Formát akcí: online (v závislosti na vývoji pandemie)

Financování: účast na on-line akcích a aktivitách zdarma. V případě akcí vyžadujících fyzickou přítomnost v Bruselu (bude-li možné takové akce pořádat), může Výbor regionů proplatit cestovní výdaje, nebo vyplatit paušální příspěvek na pobyt, a to po předložení dokladu o přenocování v místě konání schůze.

Přihlášení: v anglickém jazyce zde, nebo ve francouzském jazyce zde

Deadline: 8.4.2022

Více informací naleznete zde