< Zpět

5 misí Horizontu Evropa

30. 9. 2021

Five Horizon Europe Missions launch 2021 09 29 9445

Sdělení Komise o evropských misích informuje, že má být zaveden "komplexní přístup", který uznává, že společenské výzvy, jako jsou ty, jimiž se zabývají mise, vyžadují příspěvky různých úrovní řízení a aktérů, včetně výzkumných pracovníků, inovátorů, vzdělávacích institucí, podniků, investorů a občanské společnosti. Stanovuje také nový vztah s občany, a to tak, že se hledání řešení stává atraktivnějším procesem pro lidi, kterých se týká, a mění společenský dopad výzkumu a inovací prostřednictvím procesů zdola nahoru. 


 

1.) Mise klimaticky neutrálních a chytrých měst

Má za cíl, aby do roku 2030 dosáhlo statusu klimaticky neutrálního a chytrého města alespoň 100 evropských měst, a připravit tak cestu k tomu, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Činnosti:

 • Program Horizont Evropa poskytne v průběhu roku 359,3 milionu eur na počáteční financování na období 2021-23, aby pomohl splnit tuto misi;
 • Spuštění platformy pro mise (Mission Platformú, která bude poskytovat technickou, regulační a finanční pomoc městům pracujícím na misi
 • Města budou připravovat, podepisovat a realizovat smlouvy o klimatických městech (Climate City Contracts), které budou spoluvytvářeny s občany.
 • místními zúčastněnými stranami;
 • Zahájení portfolia výzkumných a inovačních projektů a zřízení globálního centra pro výměnu znalostí.
 • Síť celostátních, místních a regionálních orgánů bude podporovat přechod měst k dosažení klimatické neutrality.

Síť ERRIN sleduje zejména vývoj smlouvy o klimatických městech, což je inovativní nástroj řízení, který zajistí, aby všichni klíčoví aktéři, včetně občanů, byli schopni spolupracovat na dosažení tohoto ambiciózního cíle.

 

2.) Mise pro přizpůsobení se změně klimatu

V rámci této mise se plánuje uvolnit 100 milionů eur na rozsáhlé projekty, které ale budou přizpůsobené místním podmínkám a jejichž cílem bude řešení hlavních rizik způsobených klimatem, jako jsou povodně. Cílem mise je rovněž pomoci nejméně 150 regionům a komunitám v jejich úsilí o dosažení odolnosti vůči změně klimatu do roku 2030.

Činnosti:

 • Program Horizont Evropa poskytne 368,3 milionu eur na počáteční financování v průběhu roku na období 2021-23, aby pomohl splnit tuto misi;
 • Zřídí se platforma pro realizaci mise, která bude podporovat a koordinovat zúčastněným regionům v plnění mise.
 • Mise začne v letech 2021-23 spolupracovat s 60-100 regiony a poté bude pokračovat s dalšími 50-100 regiony.

29. září 2021 uspořádala pracovní skupina Energy and Climate Change sítě ERRIN zasedání o misi pro přizpůsobení se změně klimatu. ERRIN se aktivně zapojil do vývojové fáze této mise prostřednictvím seminářů pořádaných společně s Evropskou komisí a EIT Climate-KIC, které se konaly v říjnu 2020 a letos v březnu.

 

3.) Mise pro obnovu oceánů a vod

Bude podporovat akce, které se zabývají vodním systémem jako celkem a zaměřují se na mnoho provázaných výzev, které se musí překonat, abychom opět měli zdravé oceány a vody.

Činnosti:

 • Program Horizont Evropa, Evropský fond pro námořní rybolov a akvakulturu, Invest EU a další programy EU poskytnou v průběhu 2021-23 přibližně 500 milionů eur na počáteční financování
 • Vytvoří síť průkopníků na úrovni moře a povodí, která bude realizovat Misi a rozšiřovat sítě chráněných mořských oblastí
 • Vytvořit celoevropskou iniciativu "Modré parky", která poskytne nové možnosti obnovy a ochrany přírody.
 • Podpořit účinné vodní hospodářství prostřednictvím digitálního znalostního systému s evropskou Twin Ocean a zlepšit environmentálního monitorování zdraví oceánů.

V červnu uspořádala pracovní skupina ERRIN Blue Growth dialog se sekretariátem Mise pro obnovu oceánů a vod, aby prodiskutovala účast regionálních a místních aktérů na Misi vypracovala tuto zprávu.

 

4.) Mise proti Rakovině

Má za cíl zlepšení životů více než 3 milionů lidí do roku 2030 prostřednictvím prevence a léčby, a pomoci těm, kteří jsou postiženi rakovinou, včetně jejich rodin, žít déle a lépe.

Činnosti:

 • Program Horizont Evropa poskytne v období 2021–23 počáteční financování ve výši 378,2 milionu EUR na podporu Mise
 • Implementace strategického program výzkumu a inovací s cílem lépe porozumět rakovině a léčit ji
 • Zlepšit kvalitu života pacientů a jejich rodin
 • Navázat spolupráci na vysoké úrovni v rámci onkologické komunity, podporovat síť komplexních onkologických infrastruktur, zřídit platformu EU UNderstanding CANcer.eu (UNCAN.eu) a vytvořit evropské digitální centrum pro pacienty s rakovinou

Pracovní skupina Health v síti ERRIN bude nadále sledovat Misi proti Rakovině.

 

5.) Mise půda

Má za cíl zajistit, aby do roku 2030 bylo75 % půdy zdravé a schopné poskytovat základní ekosystémové služby, jako je poskytování potravin a jiné biomasy, podpora biologické rozmanitosti, zadržování a regulace vodních toků nebo zmírňování dopadů změny klimatu.

Činnosti:

 • Program Horizont Evropa poskytne v období 2021–23 počáteční financování ve výši 320 milionů EUR na pomoc při plnění mise
 • Spuštění první vlny živých laboratoří (living labs) v regionech po celé Evropě
 • Zřídit mezinárodní výzkumné konsorcium pro sekvestraci uhlíku v půdě a vytvořit koordinační platformu, která bude dohlížet na síť 100 živých laboratoří a majáků;
 • Zahájit kampaň pro zdraví půdy prostřednictvím evropského inovačního partnerství v zemědělství (EIP-AGRI) se zaměřením na odvětví zemědělství a lesnictví.

V únoru 2021 uspořádala pracovní skupina pro biohospodářství sítě ERRINERRIN informační schůzku o misi, během níž se členové zvláště zajímali o vývoj demonstrantů majáku. Pracovní skupina nadále sleduje misi a očekává zveřejnění plánu implementace.

 

310719 Horizon Mission