Výukový řád kurzů češtiny

Účinnost: od 1. 9. 2018

 

 

VÝUKOVÝ ŘÁD KURZŮ ČESKÉHO JAZYKA V SRBSKU

 

vydaný v souladu se  Zřizovací listinou příspěvkové organizace Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci (dále jen „KJMK“) schválenou Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 441/09/Z 8 ze dne 17. září 2009.

 

 I. Základní ustanovení

Předmětem činnosti KJMK je dle Čl. III odst. 1 zřizovací listiny zprostředkování a zabezpečení možnosti výuky českého jazyka v partnerských zahraničních regionech včetně zabezpečení výukových materiálů.

 

II. Vymezení výuky

Výuka českého jazyka v Srbsku je koncipována jako základní dvouletý kurz a navazující kurz pro absolventy kurzu základního. Kurzy jsou realizovány ve dvou lektorátech a třech institucích v následujících jazykových úrovních:

A. lektorát Kragujevac:

1. První kragujevacké gymnázium, Daničićeva 1, Kragujevac

 • základní kurz - začátečníci

 • základní kurz - mírně pokročilí

 • navazující kurz

2. První technická škola, Radoja Domanovića 8, Kragujevac

 • základní kurz - začátečníci

Kurzy v Kragujevaci jsou určeny pro středoškoláky, vysokoškoláky, pracující a další občany regionu Šumadija se zájmem o učení se českému jazyku.

B. lektorát Bělehrad:

3. Česká beseda, Svetozara Markovića 79/I, Bělehrad

 • základní kurz - začátečníci

 • základní kurz - mírně pokročilí

Kurzy v Bělehradu jsou určeny pro zájemce o studium českého jazyka, kteří jsou absolventy vysokých nebo středních škol se zdravotnickým zaměřením a chtějí nalézt uplatnění v České republice a dále pro studenty, jejichž cílem je pokračovat ve studiu na lékařských fakultách v ČR.

 

III. Rozsah a pravidla výuky

1. Kapacita kurzů je omezena velikostí učeben, kde výuka probíhá.

2. Běžnou vyučovací hodinou se rozumí 45 minut. Délka výuky v rámci jednotlivých jazykových úrovní se řídí těmito pravidly:

A. lektorát Kragujevac

Výuka se řídí průběhem školního roku v Srbsku. Výuka všech skupin, s výjimkou navazujícího kurzu, probíhá 2x týdně 2 vyučovací hodiny. Navazující kurz probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny.

V případě, že se hodiny zúčastní méně než 3 studenti, dochází ke zkrácení výuky na 60 minut, a to ve všech jazykových úrovních.

B. lektorát Bělehrad

Výuka na lektorátu Bělehrad probíhá 1x týdně 4 vyučovací hodiny.

V případě, že se výuky zúčastní pouze 2 kurzisti, dochází ke zkrácení výuky na 120 minut, zúčastní-li se pouze 1 kurzista, dochází ke zkrácení výuky na 90 minut.

 

IV. Podmínky přijetí

1. Kurzistou se může stát fyzická osoba starší 14 let na základě vyplnění závazné přihlášky.

2. K uzavření smlouvy se zájemcem o jazykový kurz jsou vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefon a mailová adresa. Dalšími potřebnými údaji jsou údaje o navštěvované škole či (vy)studovaném oboru, případně údaje o zaměstnání. 

3. Student do 15 let se může stát kurzistou pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

4. KJMK zpracovává osobní údaje kurzistů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto výukového řádu. 

 

V. Základní práva a povinnosti kurzisty

1. KJMK zabezpečuje pravidelné konání výuky českého jazyka na základě rozvrhu, který je stanoven na začátku školního roku.

2. Kurzisté jsou povinni docházet do kurzů pravidelně ve stanoveném termínu. Nemohou-li se výuky zúčastnit, jsou povinni se předem - osobně, telefonicky či e-mailem- omluvit lektorovi.

3. Na základě pravidelné docházky vydá lektor kurzistům Učebnici českého jazyka na základě srbštiny, a to oproti podpisu na formuláři o jejím zapůjčení. V případě ukončení základního dvouletého kurzu před jeho uplynutím je kurzista povinen vydanou učebnici vrátit.

4. Kurzisté jsou povinni uhradit příspěvek na učební materiály ve výši 500 dinárů za každé pololetí, a to nejpozději do jednoho měsíce po zahájení výuky v každém pololetí. Příspěvek na učební materiál neplatí kurzisté navazujícího kurzu. Neuhrazení příspěvku do daného termínu má za následek ukončení studia v kurzu. V tomto případě se uhrazený příspěvek nevrací.

5. Příspěvky na učební materiály vybírá lektor, který je povinen vydat kurzistům potvrzení o úhradě.

6. Všichni kurzisté mají právo hlásit se na související vzdělávací projekty realizované KJMK a účastnit se příslušných výběrových řízení. Kritéria pro výběr uchazečů jsou: docházka do kurzů, studijní výsledky a motivace jednotlivých zájemců. Další požadavky a kritéria výběru na jednotlivé vzdělávací projekty budou upřesněna v průběhu druhého pololetí.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Všichni kurzisté mají povinnost se s výukovým řádem a jeho přílohami seznámit a dodržovat je. Neznalost výukového řádu včetně příloh nezbavuje kurzisty odpovědnosti za možné důsledky jejich porušování. 

 2. Výjimky z výukového řádu povoluje KJMK.

3. Nedílnou součástí výukového řádu jsou přílohy.

4. Tento výukový řád platí na dobu neurčitou.

 

VII. Přílohy

1. Termíny a místa výuky pro daný školní rok.

2. Zásady zpracování osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Zpracovala: ..……………….……………………………………….

                               Michaela Dufková v. r.

                koordinátorka jazykových projektů KJMK

 

 

Schválila: ……………………………….………………………….

                             Ludmila Kutálková v. r.

            ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje

                  pro meziregionální spolupráci, p. o.

 

 

 

 

V Brně dne 28. srpna 2018

 

 _____________________________________________________________________________________

 

Příloha č. 1

  

Termíny a místa výuky pro školní rok 2018/19

 

 A. lektorát Kragujevac

a) Kurz začátečníků je rozdělen do dvou až tří skupin, maximální počet kurzistů je 80.

 • na Prvním kragujevackém gymnáziu probíhá výuka v jedné až dvou skupinách v termínech:

 1. skupina: pondělí a středa od 20:00 do 21:30

 2. skupina: ………………………………………………………….

 • klesne-li počet docházejících začátečníků na První kragujevacké gymnázium na 30, bude výuka probíhat pouze v jedné skupině

 • na První technické škole probíhá výuka žáků zdejší školy v jedné skupině v termínu: 

    úterý a čtvrtek od 12:30 do 14:00 nebo od 13:30 do 15:00

b) Kurz mírně pokročilých probíhá pouze na Prvním kragujevackém gymnáziu v jedné skupině v termínu:

    úterý a čtvrtek od 20:00 do 21:30

c) Navazující kurz probíhá na Prvním kragujevackém gymnáziu v jedné skupině v termínu:

    středa od 18:30 do 20:00

 

 B. lektorát Bělehrad

 Oba kurzy na lektorátu Bělehrad probíhají v jedné skupině v následujících termínech:

 a) Kurz začátečníků probíhá v České besedě v jedné skupině v termínu:

       pátek od 17:00 do 20:00

 b) Kurz mírně pokročilých probíhá v České besedě v jedné skupině v termínu:

       .…….…………………………………………….

 

Ve školním roce 2018/19 vyučuje češtinu na obou lektorátech český lektor Jan Zorbić.

 

 

Michaela Dufková v. r.

koordinátorka jazykových projektů KJMK

 

 

V Brně, 11. září 2018

 

______________________________________________________

 

 Příloha č. 2

 

 

Zásady zpracování osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů

 

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), vydává Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace (dále jen „KJMK“) tyto Zásady zpracování osobních údajů kurzistů (dále jen „kurzista“).

 

Správcem osobních údajů kurzistů je

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 711 75 938 (dále jen „správce“)

Kontaktní e-mail: info@kjmk.eu

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů uchazečů

Správce zpracovává osobní údaje kurzistů pro účely splnění smlouvy o poskytování výuky českého jazyka, kterou s kurzistou uzavřela přijetím závazné přihlášky.

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu zpracování (viz výukový řád). Odepření poskytnutí osobních údajů může být důvodem pro nezařazení kurzisty do výuky, případně jeho vyloučení z kurzu.

Dále KJMK uchovává osobní údaje zákonného zástupce (jméno, příjmení, bydliště a telefon), je-li přihlášený kurzista mladší 15 let.

 

Příjemci osobních údajů a jejich zabezpečení

Příjemci osobních údajů jsou osoby, kterým správce poskytuje osobní údaje. Příjemci mohou být zejména lektor, koordinátorka projektů a zaměstnanci KJMK, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů, zřizovatel KJMK a další právnické subjekty v oblasti školství. Písemnosti správce uchovává tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů, doba jejich zpracování a práva subjektu údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané od kurzistů po dobu trvání kurzu a tři roky poté.

 

Za podmínek stanovených v Nařízení má kurzista právo:

 

 • na přístup k osobním údajům,
 • na doplnění nebo opravu nepřesných osobních údajů,
 • na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 

 

Svá práva může kurzista uplatnit zasláním žádosti na kontaktní e-mailovou adresu správce. Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Se stížností týkající se zpracování osobních údajů má kurzista právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

 

Ludmila Kutálková v. r.

ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje

pro meziregionální spolupráci, p. o.