Šumadija - Srbsko

Na počátku spolupráce Jihomoravského kraje a Šumadijského okruhu na poli vzdělávacím byl vznik lektorátu českého jazyka v Kragujevci. DVOULETÝ KURZ, jenž byl nejprve organizován na Druhém kragujevackém gymnáziu a následně byl přestěhován do prostor Prvního kragujevackého gymnázia, nejstaršího gymnázia v Srbsku, si získal renomé a evokuje v lidech záruky kvality díky své organizaci a doprovodným vzdělávacím projektům, které účastníkům kurzu umožňují uplatnit získané jazykové znalosti v praxi a osobně poznat zemi jejich zájmu. Mezi tyto programy patří:

- jazyková přípravka v Jihomoravském kraji v trvání dvou týdnů, kdy vybraní uchazeči absolvují 60 hodin výuky českého jazyka,

- středoškolská stáž, během níž stráví kurzisté tři měsíce v České republice, a to nejprve v rámci jazykové přípravky a následně na střední škole v Jihomoravském kraji, která je zaměřením co nejvíce podobná jejich škole v Srbsku,

- dvousemestrální kurz na Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Velké oblibě se rovněž těšil projekt poznávacího pobytu v České republice či pracovní stáž srbských vysokoškolských studentů a pracujících v Jihomoravském kraji.

Postupem času ukázala praxe v organizaci kurzu českého jazyka v Kragujevci potřebu rozšíření výuky o hodiny pro zájemce, kteří dvouletý kurz češtiny absolvovali a chtějí si získané znalosti udržovat a rozšiřovat. Z toho důvodu byla nabídka výuky češtiny v Kragujevci doplněna o NAVAZUJÍCÍ KURZ, který každý rok navštěvují noví absolventi dvouletého kurzu, kteří si češtinu a Českou republiku oblíbili a chtějí s ní být alespoň dvakrát týdně během vyučovacích hodin v bližším kontaktu.

Zájem o výuku českého jazyka se v průběhu let rozšířil i do dalších měst Šumadijského okruhu, čehož byli důkazem kurzisté, kteří na hodiny dojížděli i ze vzdálenějších míst partnerské oblasti. Příspěvková organizace Kancelář JMK proto přistoupila ke kroku, kdy otevřela další lektorát v Srbsku, tentokrát v Arandjelovci. Zahájení VÝUKY v ARANDJELOVCI, městě vzdáleném cca 60 km od Kragujevce, podpořila skutečnost, že Gymnázium „Miloš Savković“, kde výuka dodnes probíhá, dlouhodobě aktivně spolupracuje s Gymnáziem, Brno, Vídeňská 47. Studenti školy tak mohou využít získané znalosti z dvouletého kurzu nejen prostřednictvím vzdělávacích projektů Kanceláře JMK, nýbrž i prostřednictvím programů, které školy společně organizují.

Aktivní spolupráce mezi dalšími školami v Jihomoravském kraji a Šumadijském okruhu, jmenovitě mezi Střední školou elektrotechnickou a energetickou v Sokolnicích a První technickou školou v Kragujevci inspirovala Kancelář JMK k zavedení výuky češtiny přímo na kragujevacké technické škole. Hodiny češtiny probíhají dvakrát týdně a motivací k učení češtiny pro žáky školy je zejména možnost dokončení studia na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnicích prostřednictvím projektu Energie bez hranic, který pro srbské žáky organizuje přímo sokolnická střední škola.

Přínosem vzdělávacích projektů uskutečňovaných příspěvkovou organizací je zejména naplňování Deklarace o spolupráci, kdy bylo od zahájení kooperace umožněno studium na českých vysokých školách několika desítkám srbských studentů ze Šumadije. V současné době má Kancelář JMK zmapováno celkem 39 srbských studentů, kteří studují na veřejných vysokých školách v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti nebo již vysokoškolské studium dokončili. Úspěšnost srbských studentů ze Šumadije na českých vysokých školách potvrzuje i fakt, že jsou při studiu ve většině případů finančně podporovaní vládním stipendiem ČR pro zahraniční studenty z rozvojových zemí.

Významnou roli v pozitivním vnímání a přínosu Jihomoravského kraje v Šumadiji hraje i skutečnost, že výběr uchazečů o účast na vzdělávacích projektech Kanceláře JMK není zatížen protekcí, což je v Srbsku bohužel častý jev. Fakt, že výběr kandidátů probíhá na základě předem stanovených kritérií a čistě závisí na píli a výsledcích uchazečů, ukazuje Srbům nový směr a dává jim naději, že lze uspět vlastním přičiněním a bez kontaktů a protekce.

Příspěvková organizace zaměřuje svou činnost i druhým směrem, a to na české studenty Masarykovy univerzity v Brně. Studentům srbštiny a neoborovým studentům srbského jazyka umožňuje účast na letní škole srbštiny ve Valjevu, Srbsku či na poznávacím pobytu v Srbsku. Přínosem není pouze bližší poznání země, aktivní využívání a prohlubování jazykových znalostí, nýbrž i skutečnost, že se z absolventů výše uvedených projektů stávají pracovníci Kanceláře JMK, kteří své znalosti využívají přímo při meziregionální spolupráci Jihomoravského kraje a Šumadijského okruhu. Konkrétně se jedná o čtyři poslední lektory českého jazyka v Srbsku, kteří se účastnili letní školy či poznávacího pobytu a mandatářku Kanceláře JMK, která má na starosti koordinaci vzdělávacích projektů.

Lze tedy říci, že investice do vzdělávacích projektů a práce Kanceláře JMK podporují jak zájem o učení/studium češtiny mezi obyvateli Šumadije, tak i mezi českými studenty srbštiny na Masarykově univerzitě v Brně, kteří najdou díky spolupráci Jihomoravského kraje se Šumadijí uplatnění na trhu práce a vrátí investici do nich vloženou.